Epithelium LargeIntestine RNA PBS (hub_1268973_LargeIntestine_Epithelium_PBS_RNA)