Epithelium Spleen RNA PBS (hub_1268973_Spleen_Epithelium_PBS_RNA)