Epithelium Thymus RNA LCMV (hub_1268973_Thymus_Epithelium_LCMVd8_RNA)