Epithelium Liver RNA LCMV (hub_1268973_Liver_Epithelium_LCMVd8_RNA)