Epithelium Spleen RNA LCMV (hub_1268973_Spleen_Epithelium_LCMVd8_RNA)