Multiz Alignments of 100 Vertebrates
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 57 in window, 67864541 - 67864545, 5 bps 
B D           Human ccctt
B D           Chimp ccctt
B D          Gorilla ccctt
B D         Orangutan ccctt
B D          Gibbon ccctt
B D          Rhesus ccctt
B D    Crab-eating macaque ccctt
B D          Baboon ccctt
B D       Green monkey ccctt
B D         Marmoset ccgtt
B D      Squirrel monkey ccctt
B D         Bushbaby cccct
B D            Pig ctttt
B D          Alpaca ctttt
        Bactrian camel ctttt
B D          Dolphin ctttt
         Killer whale ctttt
       Tibetan antelope cttta
B D            Cow cttta
B D           Sheep cttta
        Domestic goat cttta
B D           Horse ctttt
B D     White rhinoceros ctttt
B D            Cat ctttt
B D            Dog ctttt
B D          Ferret  ctttt
B D           Panda ctttt
        Pacific walrus ctttt
         Weddell seal ctttt
       Black flying-fox ctctt
B D          Megabat ctctt
B D           Shrew tctac
       Star-nosed mole ttttt
B D          Manatee ctttc
       Cape golden mole ctttt
           Aardvark ttttt
B D         Armadillo ctttt
B D           Mouse =====
B D            Rat =====
   Lesser Egyptian jerboa =====
B D          Tenrec =====
     Cape elephant shrew =====
B D         Hedgehog =====
        Prairie vole =====
       Golden hamster =====
B D      Chinese hamster =====
B D           Pika =====
B D          Rabbit -----
    David's myotis (bat) =====
B D         Microbat =====
        Big brown bat =====
B D         Elephant =====
B D        Guinea pig =====
      Brush-tailed rat =====
B D      Naked mole-rat =====
         Chinchilla =====
     Chinese tree shrew =====
B D         Squirrel =====
B D          Turkey =====
B D          Chicken =====
B D        Budgerigar =====
     Tibetan ground jay =====
 D     Peregrine falcon =====
 D       Saker falcon =====
 D        Rock pigeon =====
B D    Medium ground finch =====
B D        Coelacanth =====
 D       Mallard duck =====
 D          Parrot =====
 D  White-throated sparrow =====
 D  Spiny softshell turtle =====
 D Chinese softshell turtle =====
 D      Painted turtle =====
 D      Green seaturtle =====
B D      Tasmanian devil =====
B D          Opossum =====
B D          Lizard =====
B D         Platypus =====
B D    American alligator =====
B D        Zebra finch =====
 D    Collared flycatcher =====

Inserts between block 1 and 2 in window
      Cape golden mole 5599bp

Alignment block 2 of 57 in window, 67864546 - 67864562, 17 bps 
B D           Human aatg--------------------ggactagtgcaac
B D           Chimp aatg--------------------ggactagtgcaac
B D          Gorilla aatg--------------------ggactagtacaac
B D         Orangutan aatg--------------------ggactagtacaac
B D          Gibbon aatg--------------------ggactagtacaac
B D          Rhesus aatg--------------------ggactagtacaac
B D    Crab-eating macaque aatg--------------------ggactagtacaac
B D          Baboon aatg--------------------ggactagtacaac
B D       Green monkey aatg--------------------ggactagtacaac
B D         Marmoset aatg--------------------ggactagtacagt
B D      Squirrel monkey aatg--------------------gtaccagtacagt
B D         Bushbaby aatg--------------------ggacaagtatgac
B D            Pig aaca--------------------gggctagtacaga
B D          Alpaca aatg--------------------g-actagtacaaa
        Bactrian camel aatg--------------------g-actagtacaaa
B D          Dolphin agtgggactagtacaaatgtactagtactagtacaaa
         Killer whale agtgggactagtacaaatgtactagtactagtacaaa
       Tibetan antelope agtg--------------------gtactaatataaa
B D            Cow aatg--------------------ggactaatttaaa
B D           Sheep agtg--------------------gtactaatataaa
        Domestic goat agtg--------------------gtactaatataaa
B D           Horse aatg--------------------ggactgttacaaa
B D     White rhinoceros aatg--------------------ggactattacaaa
B D            Cat tagg--------------------ggactagtacaaa
B D            Dog tagg--------------------ggactggtacaaa
B D          Ferret  taag--------------------ggactagtacaaa
B D           Panda tagg--------------------ggactcatacaaa
        Pacific walrus tagg--------------------ggactagtacaaa
         Weddell seal tagg--------------------ggactagtacaaa
       Black flying-fox aaga--------------------agactagtacaaa
B D          Megabat aaga--------------------agactagtac-aa
B D           Shrew aata--------------------ggaccaatacaga
       Star-nosed mole aatg--------------------gtactaacacaga
B D          Manatee agtg--------------------gaactagtacaga
           Aardvark aatg--------------------ggactagaacaaa
B D         Armadillo aatg--------------------taactagtgaaat
B D           Mouse =====================================
B D            Rat =====================================
   Lesser Egyptian jerboa =====================================
B D          Tenrec =====================================
     Cape elephant shrew =====================================
B D         Hedgehog =====================================
        Prairie vole =====================================
       Golden hamster =====================================
B D      Chinese hamster =====================================
B D           Pika =====================================
B D          Rabbit -------------------------------------
    David's myotis (bat) =====================================
B D         Microbat =====================================
        Big brown bat =====================================
B D         Elephant =====================================
B D        Guinea pig =====================================
      Brush-tailed rat =====================================
B D      Naked mole-rat =====================================
         Chinchilla =====================================
     Chinese tree shrew =====================================
B D         Squirrel =====================================
B D          Turkey =====================================
B D          Chicken =====================================
B D        Budgerigar =====================================
     Tibetan ground jay =====================================
 D     Peregrine falcon =====================================
 D       Saker falcon =====================================
 D        Rock pigeon =====================================
B D    Medium ground finch =====================================
B D        Coelacanth =====================================
 D       Mallard duck =====================================
 D          Parrot =====================================
 D  White-throated sparrow =====================================
      Cape golden mole =====================================
 D  Spiny softshell turtle =====================================
 D Chinese softshell turtle =====================================
 D      Painted turtle =====================================
 D      Green seaturtle =====================================
B D      Tasmanian devil =====================================
B D          Opossum =====================================
B D          Lizard =====================================
B D         Platypus =====================================
B D    American alligator =====================================
B D        Zebra finch =====================================
 D    Collared flycatcher =====================================

Inserts between block 2 and 3 in window
B D        Armadillo 12047bp

Alignment block 3 of 57 in window, 67864563 - 67864605, 43 bps 
B D           Human attgttt---tgaaatgctaatttttaacaaatgctcaaccattta
B D           Chimp attgttt---tgaaatgctaatttttaacaaatgctcaaccattta
B D          Gorilla attgttt---ttaaatgctaatttttaacaaatgctcaaccattta
B D         Orangutan attgttt---tgaaatgctaatttttaacaaatgctcaaccattta
B D          Gibbon attgttt---tgaagtgctaatttttaacaaatgctcaaccattta
B D          Rhesus attgttt---tgaaatgctaatttgtaacaaatgctcaaccattta
B D    Crab-eating macaque attgttt---tgaaatgctaatttgtaacaaatgctcaaccattta
B D          Baboon attgttt---tgaaatgctaatttgtaacaaatgctcaaccattta
B D       Green monkey attgttt---tgaaatgctaatttgtaacaaatgctcaaccattta
B D         Marmoset attgttt---tgaaatgccaatttgtaacaaatgctcaaccattta
B D      Squirrel monkey tttgttt---tgaaatgccaatttgtaacaaatgctcaaccatttg
B D         Bushbaby attgttt---tgaaaggccaatttttaacaaatgccaaaccattta
B D            Pig attgttt---tgaaagaccaatttataacaaatgctaaacccatta
B D          Alpaca tttgttt---tgaaaggccaattcataacaaatgccaaaccaagtg
        Bactrian camel tttgtct---tgaaaggccaattcataacaaatgccaaaccaagtg
B D          Dolphin attgttt---tgaaaggccaatttataaaaaatgctaaaccaatta
         Killer whale attgttt---tgaaaggccaatttataacaaatgctaaaccaatta
       Tibetan antelope att-ctt---tgaaaggccaattcataacaaatgctaaaccaatta
B D            Cow attgttt---tgaaaggccaattcataacaaatgttaaaccaatta
B D           Sheep att-ttt---tgaaaggccaattcataacaaatgctaaaccaatta
        Domestic goat attgttt---tgaaaggccaattcataacaaatgctaaaacaatta
B D           Horse attattc---tgaaaggccaattcataacaaatgctaaaccaatta
B D     White rhinoceros attattc---tgaaagcccaattcataccaaatgctaaaccagtta
B D            Cat attgttc---taaaaggctaattcatgaggaatgctaaaccaaata
B D            Dog attgttcttttaaaaggccaattcataag-aatgctaaaccaatta
B D          Ferret  attattc---taaaaggccaacatataagaaatgctaaaccaatta
B D           Panda attgttc---taaaaggccaattcataagaaatgctaaaccagtta
        Pacific walrus attgttc---taaaaggccaattcataagaaatgctaatccaatta
         Weddell seal attgttc---taaaaag-caattcataagaaatgctaatccaatta
       Black flying-fox attgttc---tgaaaggccaattcatagcaaatgctaaaccaatta
B D          Megabat attgttc---tg-aaggccaattcatagcaaatgctaaaccaatta
B D           Shrew attgttc---taaaaatct-atttatagtaaa---taaaccaatta
       Star-nosed mole attgttt---tgaaaagccaatttgtatcaaaggctaacagaatta
B D          Manatee attgttt---tgagaggcc-acttgtaacaaaggctaaaacaatta
           Aardvark actgttt---tgagaggcc-actcatataaaaaactaaaccaatta
B D         Armadillo attgttt---tgagtggcc-aatttgtacaaaagctaaaccaatta
B D           Mouse ==============================================
B D            Rat ==============================================
   Lesser Egyptian jerboa ==============================================
B D          Tenrec ==============================================
     Cape elephant shrew ==============================================
B D         Hedgehog ==============================================
        Prairie vole ==============================================
       Golden hamster ==============================================
B D      Chinese hamster ==============================================
B D           Pika ==============================================
B D          Rabbit ----------------------------------------------
    David's myotis (bat) ==============================================
B D         Microbat ==============================================
        Big brown bat ==============================================
B D         Elephant ==============================================
B D        Guinea pig ==============================================
      Brush-tailed rat ==============================================
B D      Naked mole-rat ==============================================
         Chinchilla ==============================================
     Chinese tree shrew ==============================================
B D         Squirrel ==============================================
B D          Turkey ==============================================
B D          Chicken ==============================================
B D        Budgerigar ==============================================
     Tibetan ground jay ==============================================
 D     Peregrine falcon ==============================================
 D       Saker falcon ==============================================
 D        Rock pigeon ==============================================
B D    Medium ground finch ==============================================
B D        Coelacanth ==============================================
 D       Mallard duck ==============================================
 D          Parrot ==============================================
 D  White-throated sparrow ==============================================
      Cape golden mole ==============================================
 D  Spiny softshell turtle ==============================================
 D Chinese softshell turtle ==============================================
 D      Painted turtle ==============================================
 D      Green seaturtle ==============================================
B D      Tasmanian devil ==============================================
B D          Opossum ==============================================
B D          Lizard ==============================================
B D         Platypus ==============================================
B D    American alligator ==============================================
B D        Zebra finch ==============================================
 D    Collared flycatcher ==============================================

Inserts between block 3 and 4 in window
B D         Manatee 300bp

Alignment block 4 of 57 in window, 67864606 - 67864613, 8 bps 
B D           Human ttaaagac
B D           Chimp ttaaagac
B D          Gorilla ttaaagac
B D         Orangutan ttaaagac
B D          Gibbon ttaaagac
B D          Rhesus ttaaagac
B D    Crab-eating macaque ttaaagac
B D          Baboon ttaaagac
B D       Green monkey ttaaagac
B D         Marmoset ttaaagac
B D      Squirrel monkey ttaaagac
B D         Bushbaby ttaaagac
B D            Pig ttaaagc-
B D          Alpaca ttaaacca
        Bactrian camel ttaaacca
B D          Dolphin ttaaagcc
         Killer whale ttaaagcc
       Tibetan antelope ttaaagcc
B D            Cow ttaaagcc
B D           Sheep ttaaagcc
        Domestic goat ttaaagcc
B D           Horse ataaa---
B D     White rhinoceros ttaaa---
B D            Cat ttaaagcc
B D            Dog atagagcc
B D          Ferret  -------c
B D           Panda ttaaagcc
        Pacific walrus ttaaagcc
         Weddell seal ttaaagcc
       Black flying-fox ttaaagcc
B D          Megabat tt-aagcc
B D           Shrew ttaaaa--
       Star-nosed mole ttaaag--
           Aardvark ttaaagac
B D         Armadillo ttaaagac
B D           Mouse ========
B D            Rat ========
   Lesser Egyptian jerboa ========
B D          Tenrec ========
     Cape elephant shrew ========
B D         Hedgehog ========
        Prairie vole ========
       Golden hamster ========
B D      Chinese hamster ========
B D           Pika ========
B D          Rabbit --------
    David's myotis (bat) ========
B D          Manatee ========
B D         Microbat ========
        Big brown bat ========
B D         Elephant ========
B D        Guinea pig ========
      Brush-tailed rat ========
B D      Naked mole-rat ========
         Chinchilla ========
     Chinese tree shrew ========
B D         Squirrel ========
B D          Turkey ========
B D          Chicken ========
B D        Budgerigar ========
     Tibetan ground jay ========
 D     Peregrine falcon ========
 D       Saker falcon ========
 D        Rock pigeon ========
B D    Medium ground finch ========
B D        Coelacanth ========
 D       Mallard duck ========
 D          Parrot ========
 D  White-throated sparrow ========
      Cape golden mole ========
 D  Spiny softshell turtle ========
 D Chinese softshell turtle ========
 D      Painted turtle ========
 D      Green seaturtle ========
B D      Tasmanian devil ========
B D          Opossum ========
B D          Lizard ========
B D         Platypus ========
B D    American alligator ========
B D        Zebra finch ========
 D    Collared flycatcher ========

Alignment block 5 of 57 in window, 67864614 - 67864617, 4 bps 
B D           Human tctt
B D           Chimp tctt
B D          Gorilla tctt
B D         Orangutan tctt
B D          Gibbon tctt
B D          Rhesus tctt
B D    Crab-eating macaque tctt
B D          Baboon tctt
B D       Green monkey tctt
B D         Marmoset tctt
B D      Squirrel monkey tctt
B D         Bushbaby cttt
B D            Pig tctt
B D          Alpaca tctt
        Bactrian camel tctt
B D          Dolphin tctt
         Killer whale tctt
       Tibetan antelope tctt
B D            Cow tctt
B D           Sheep tctg
        Domestic goat tctt
B D           Horse tcct
B D     White rhinoceros tcct
B D            Cat tctt
B D            Dog tctt
B D          Ferret  tctt
B D           Panda tctt
        Pacific walrus tctt
         Weddell seal tctt
       Black flying-fox tctt
B D          Megabat tctt
B D         Hedgehog tcta
B D           Shrew --ac
       Star-nosed mole tctc
           Aardvark tctt
B D         Armadillo tctt
B D           Mouse ====
B D            Rat ====
   Lesser Egyptian jerboa ====
B D          Tenrec ====
     Cape elephant shrew ====
        Prairie vole ====
       Golden hamster ====
B D      Chinese hamster ====
B D           Pika ====
B D          Rabbit ----
    David's myotis (bat) ====
B D          Manatee ====
B D         Microbat ====
        Big brown bat ====
B D         Elephant ====
B D        Guinea pig ====
      Brush-tailed rat ====
B D      Naked mole-rat ====
         Chinchilla ====
     Chinese tree shrew ====
B D         Squirrel ====
B D          Turkey ====
B D          Chicken ====
B D        Budgerigar ====
     Tibetan ground jay ====
 D     Peregrine falcon ====
 D       Saker falcon ====
 D        Rock pigeon ====
B D    Medium ground finch ====
B D        Coelacanth ====
 D       Mallard duck ====
 D          Parrot ====
 D  White-throated sparrow ====
      Cape golden mole ====
 D  Spiny softshell turtle ====
 D Chinese softshell turtle ====
 D      Painted turtle ====
 D      Green seaturtle ====
B D      Tasmanian devil ====
B D          Opossum ====
B D          Lizard ====
B D         Platypus ====
B D    American alligator ====
B D        Zebra finch ====
 D    Collared flycatcher ====

Inserts between block 5 and 6 in window
          Aardvark 1bp

Alignment block 6 of 57 in window, 67864618 - 67864626, 9 bps 
B D           Human aaata-tttt
B D           Chimp aaata-tttt
B D          Gorilla aaata-tttt
B D         Orangutan aaata-tttt
B D          Gibbon aaatattttt
B D          Rhesus aaatattttt
B D    Crab-eating macaque aaatattttt
B D          Baboon aaatattttt
B D       Green monkey aaatattttt
B D         Marmoset aaatattttc
B D      Squirrel monkey aaatattttc
B D         Bushbaby aaata-----
B D            Pig aaatatttt-
B D          Alpaca aaatatttt-
        Bactrian camel aaatatttt-
B D          Dolphin aaatatttt-
         Killer whale aaatatttt-
       Tibetan antelope aaatatttt-
B D            Cow aaatatttt-
B D           Sheep aaatatttt-
        Domestic goat aaatatttt-
B D           Horse aaatatttt-
B D     White rhinoceros aaatatttt-
B D            Cat aaatatttt-
B D            Dog aaatgtttt-
B D          Ferret  aaatatttt-
B D           Panda aaatatttt-
        Pacific walrus aagtatttt-
         Weddell seal aaatatttt-
       Black flying-fox aaatatttt-
B D          Megabat aaatatttt-
B D         Hedgehog aaatatttt-
B D           Shrew aaat-attt-
       Star-nosed mole aaataattt-
B D          Manatee aaatatttt-
           Aardvark agtaatttc-
B D         Armadillo acatatttt-
B D           Mouse ==========
B D            Rat ==========
   Lesser Egyptian jerboa ==========
B D          Tenrec ==========
     Cape elephant shrew ==========
        Prairie vole ==========
       Golden hamster ==========
B D      Chinese hamster ==========
B D           Pika ==========
B D          Rabbit ----------
    David's myotis (bat) ==========
B D         Microbat ==========
        Big brown bat ==========
B D         Elephant ==========
B D        Guinea pig ==========
      Brush-tailed rat ==========
B D      Naked mole-rat ==========
         Chinchilla ==========
     Chinese tree shrew ==========
B D         Squirrel ==========
B D          Turkey ==========
B D          Chicken ==========
B D        Budgerigar ==========
     Tibetan ground jay ==========
 D     Peregrine falcon ==========
 D       Saker falcon ==========
 D        Rock pigeon ==========
B D    Medium ground finch ==========
B D        Coelacanth ==========
 D       Mallard duck ==========
 D          Parrot ==========
 D  White-throated sparrow ==========
      Cape golden mole ==========
 D  Spiny softshell turtle ==========
 D Chinese softshell turtle ==========
 D      Painted turtle ==========
 D      Green seaturtle ==========
B D      Tasmanian devil ==========
B D          Opossum ==========
B D          Lizard ==========
B D         Platypus ==========
B D    American alligator ==========
B D        Zebra finch ==========
 D    Collared flycatcher ==========

Inserts between block 6 and 7 in window
B D           Pig 1bp
B D          Alpaca 1bp
       Bactrian camel 1bp
B D         Dolphin 1bp
        Killer whale 1bp
      Tibetan antelope 1bp
B D           Cow 1bp
B D          Sheep 1bp
        Domestic goat 1bp
B D          Horse 1bp
B D     White rhinoceros 1bp
B D           Cat 1bp
B D           Dog 1bp
B D         Ferret 1bp
B D          Panda 1bp
       Pacific walrus 1bp
        Weddell seal 1bp
      Black flying-fox 1bp
B D         Hedgehog 1bp
B D          Shrew 1bp
       Star-nosed mole 1bp

Alignment block 7 of 57 in window, 67864627 - 67864630, 4 bps 
B D           Human -aagg
B D           Chimp -aagg
B D          Gorilla -aagg
B D         Orangutan -aagg
B D          Gibbon -aagg
B D          Rhesus -aagg
B D    Crab-eating macaque -aagg
B D          Baboon -aagg
B D       Green monkey -aagg
B D         Marmoset -aaag
B D      Squirrel monkey -aaag
B D         Bushbaby --agg
B D            Pig -aaga
B D          Alpaca -agga
        Bactrian camel -agaa
B D          Dolphin -aaga
         Killer whale -aaga
       Tibetan antelope --aga
B D            Cow --aga
B D           Sheep --aga
        Domestic goat --aga
B D           Horse -aaga
B D     White rhinoceros -aaga
B D            Cat -aatt
B D            Dog -aagt
B D          Ferret  -aagt
B D           Panda -aagt
        Pacific walrus -aagt
         Weddell seal -aagt
       Black flying-fox -aaga
B D         Hedgehog -aaga
B D           Shrew -aaga
       Star-nosed mole -aaaa
B D          Manatee aaagg
           Aardvark agagt
B D         Armadillo a-agg
B D           Mouse =====
B D            Rat =====
   Lesser Egyptian jerboa =====
B D          Tenrec =====
     Cape elephant shrew =====
        Prairie vole =====
       Golden hamster =====
B D      Chinese hamster =====
B D           Pika =====
B D          Rabbit -----
    David's myotis (bat) =====
B D         Microbat =====
        Big brown bat =====
B D         Elephant =====
B D        Guinea pig =====
      Brush-tailed rat =====
B D      Naked mole-rat =====
         Chinchilla =====
     Chinese tree shrew =====
B D         Squirrel =====
B D          Turkey =====
B D          Chicken =====
B D        Budgerigar =====
     Tibetan ground jay =====
 D     Peregrine falcon =====
 D       Saker falcon =====
 D        Rock pigeon =====
B D    Medium ground finch =====
B D        Coelacanth =====
 D       Mallard duck =====
 D          Parrot =====
 D  White-throated sparrow =====
      Cape golden mole =====
B D          Megabat NNNNN
 D  Spiny softshell turtle =====
 D Chinese softshell turtle =====
 D      Painted turtle =====
 D      Green seaturtle =====
B D      Tasmanian devil =====
B D          Opossum =====
B D          Lizard =====
B D         Platypus =====
B D    American alligator =====
B D        Zebra finch =====
 D    Collared flycatcher =====

Inserts between block 7 and 8 in window
B D          Shrew 119bp
       Star-nosed mole 3bp

Alignment block 8 of 57 in window, 67864631 - 67864666, 36 bps 
B D           Human tcctattat--aaata-tcttcatgaggaaaaggtatag
B D           Chimp tcttattat--aaata-tcttcatgaggaaaaggtatag
B D          Gorilla tcctattat--aaata-tcttcatgaggaaaaggtatag
B D         Orangutan tcctattat--aaata-tcttcatgaggaaaaggtatag
B D          Gibbon tcctattat--aaata-tcttca-gaggaaaacgtatag
B D          Rhesus tcctagtat--aagta-tctttatgaggaaaaggtgtag
B D    Crab-eating macaque tcctagtat--aagta-tctttatgaggaaaaggtgtag
B D          Baboon tcctagtat--aagta-tctttatgaggaaaagatgtag
B D       Green monkey tcctagtat--aag-a-tctttatgaggaaaaggtgtag
B D         Marmoset tcctattat--aaata-tcttcatgaggaaaag-tatag
B D      Squirrel monkey tcctatcat--aaata-tcgttgtgaggaaaagttacag
B D         Bushbaby ttctactgt--aaatg-tctcaatgaggaaaaggtatag
B D      Naked mole-rat tcccattgtg-aaaaa-tgttcattggtattatttttgc
B D          Rabbit ttctattgtg-aaacattgcttattagtatgatatttac
B D            Pig tctttctat--aaata-tcttaatgaggaaaaggtatag
B D          Alpaca tctttctat--aaatg-tcttaatgaggagagggtatag
        Bactrian camel tctttctat--aaatg-tcttaatgaggagagggtatag
B D          Dolphin tctttctat--aaatg-tcttaatgaggaaaaggtatag
         Killer whale tctttctat--aaatg-tcttaatgaggaaaaggtatag
       Tibetan antelope gttttctat--aaatg-ttttattga-gaaaaaatatag
B D            Cow gctttctat--aaatg-tcttattga-gaaaaaatatag
B D           Sheep gctttctat--aaatg-ttttattga-gaaaaaatatag
        Domestic goat gctttctat--aaatg-ttttattga-gaaaaaatatag
B D           Horse tccttttat--aagtg-tctt-atgaggaaaaggtatag
B D     White rhinoceros tccttctat--aaatg-tcttaatgaggaaaaggtatag
B D            Cat tccttccat--aaatg-tcttaatgaggaaaagatatag
B D            Dog tccttctat--a---------aatgaggaaaagatatag
B D          Ferret  tccttttat--aaatg-tcttaatgagaaaaagatacat
B D           Panda tccttctat--aaatg-tcttaatgaggaaaagatctgg
        Pacific walrus tccttttat--aaatg-tcttaatgaggaaaagatacag
         Weddell seal tccttctct--aaatg-tcttaatgaggaaaagatatag
       Black flying-fox tccttctat--aaatg-tcttaatgaggaaaaggtatag
B D         Hedgehog tcatatcata-agttg-tgttgataaagaaaaggtgtag
B D           Shrew tcctgctat--aaacg-ttttaataagaagaaggtatag
       Star-nosed mole tactgttatacagatg-ccttaataaggaaaaggtatct
B D          Manatee tactactat--aaatg-tcttaatgaggaaaaggtataa
           Aardvark tacttgtgt--aaata-tcttaatgaggaaaaggtacaa
B D         Armadillo tcctattat--aaata-tcttaatgaggaaaagatatag
B D           Mouse =======================================
B D            Rat =======================================
   Lesser Egyptian jerboa =======================================
B D          Tenrec =======================================
     Cape elephant shrew =======================================
        Prairie vole =======================================
       Golden hamster =======================================
B D      Chinese hamster =======================================
B D           Pika =======================================
    David's myotis (bat) =======================================
B D         Microbat =======================================
        Big brown bat =======================================
B D         Elephant =======================================
B D        Guinea pig =======================================
      Brush-tailed rat =======================================
         Chinchilla =======================================
     Chinese tree shrew =======================================
B D         Squirrel =======================================
B D          Turkey =======================================
B D          Chicken =======================================
B D        Budgerigar =======================================
     Tibetan ground jay =======================================
 D     Peregrine falcon =======================================
 D       Saker falcon =======================================
 D        Rock pigeon =======================================
B D    Medium ground finch =======================================
B D        Coelacanth =======================================
 D       Mallard duck =======================================
 D          Parrot =======================================
 D  White-throated sparrow =======================================
      Cape golden mole =======================================
B D          Megabat NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
 D  Spiny softshell turtle =======================================
 D Chinese softshell turtle =======================================
 D      Painted turtle =======================================
 D      Green seaturtle =======================================
B D      Tasmanian devil =======================================
B D          Opossum =======================================
B D          Lizard =======================================
B D         Platypus =======================================
B D    American alligator =======================================
B D        Zebra finch =======================================
 D    Collared flycatcher =======================================

Alignment block 9 of 57 in window, 67864667 - 67864679, 13 bps 
B D           Human aatg-ccaagt---tat
B D           Chimp aatg-ccaagt---tat
B D          Gorilla aatg-ccaagt---tat
B D         Orangutan aatg-ccaagt---tat
B D          Gibbon aatg-ccaagt---tgt
B D          Rhesus aatg-ccaagt---tat
B D    Crab-eating macaque aatg-ccaagt---tat
B D          Baboon aatg-ccaagt---tat
B D       Green monkey aatg-ccaagt---tat
B D         Marmoset aata-ccaagt---tat
B D      Squirrel monkey aaca-ccaagt---tat
B D         Bushbaby aact-ccaagt---tgt
    Lesser Egyptian jerboa aatg-ccagtg------
B D      Naked mole-rat aatg-ccattg-tcaat
B D          Rabbit aatg-tcatttaacaat
B D            Pig -gcc-tcaagg---tgt
B D          Alpaca aact-gtaagt---tgt
        Bactrian camel aact-gtaagt---tgt
B D          Dolphin aact-ccaagt---tgt
         Killer whale aact-ccaagt---tgt
       Tibetan antelope aact-tcaagt---tgt
B D            Cow aact-tcaagt---tgt
B D           Sheep aact-tcaagt---tgt
        Domestic goat aact-tcaagt---tgt
B D           Horse aactcccaagt---tgt
B D     White rhinoceros aact-ccaagt---tgt
B D            Cat aact-cttggt---tct
B D            Dog aact-cccagt---tct
B D          Ferret  aact-cccagt---tct
B D           Panda aact-cccagt---tct
        Pacific walrus aact-cccagt---tct
         Weddell seal aact-cccagt---tct
       Black flying-fox aact-ccaagt---tgt
B D         Hedgehog agct-tcaagt---tgg
B D           Shrew aact-ccaagt---tgt
       Star-nosed mole aaca-ctaaat---tgt
B D          Manatee aact-ttaagg---tgt
           Aardvark aact-t--------tgt
B D         Armadillo aaat-------------
B D           Mouse =================
B D            Rat =================
B D          Tenrec =================
     Cape elephant shrew =================
        Prairie vole =================
       Golden hamster =================
B D      Chinese hamster =================
B D           Pika =================
    David's myotis (bat) =================
B D         Microbat =================
        Big brown bat =================
B D         Elephant =================
B D        Guinea pig =================
      Brush-tailed rat =================
         Chinchilla =================
     Chinese tree shrew =================
B D         Squirrel =================
B D          Turkey =================
B D          Chicken =================
B D        Budgerigar =================
     Tibetan ground jay =================
 D     Peregrine falcon =================
 D       Saker falcon =================
 D        Rock pigeon =================
B D    Medium ground finch =================
B D        Coelacanth =================
 D       Mallard duck =================
 D          Parrot =================
 D  White-throated sparrow =================
      Cape golden mole =================
B D          Megabat NNNNNNNNNNNNNNNNN
 D  Spiny softshell turtle =================
 D Chinese softshell turtle =================
 D      Painted turtle =================
 D      Green seaturtle =================
B D      Tasmanian devil =================
B D          Opossum =================
B D          Lizard =================
B D         Platypus =================
B D    American alligator =================
B D        Zebra finch =================
 D    Collared flycatcher =================

Inserts between block 9 and 10 in window
B D         Ferret 214bp

Alignment block 10 of 57 in window, 67864680 - 67864685, 6 bps 
B D           Human gatggt
B D           Chimp gatggt
B D          Gorilla gatggt
B D         Orangutan gatggt
B D          Gibbon catggt
B D          Rhesus gatggt
B D    Crab-eating macaque gatggt
B D          Baboon gatggt
B D       Green monkey gatggt
B D         Marmoset gatggt
B D      Squirrel monkey gatggt
B D         Bushbaby ggacgt
    Lesser Egyptian jerboa ----at
B D      Naked mole-rat gtgaat
B D          Rabbit gcagat
B D            Pig aa----
B D          Alpaca aa----
        Bactrian camel aa----
B D          Dolphin ga----
         Killer whale ga----
       Tibetan antelope ga----
B D            Cow ga----
B D           Sheep ga----
        Domestic goat ga----
B D           Horse ga----
B D     White rhinoceros ga----
B D            Cat ga----
B D            Dog ga----
B D          Ferret  aa----
B D           Panda ga----
        Pacific walrus ga----
         Weddell seal ga----
       Black flying-fox ga----
B D         Hedgehog ga----
B D           Shrew ga----
       Star-nosed mole ga----
B D          Manatee --gagt
           Aardvark --gagt
B D           Mouse ======
B D            Rat ======
B D          Tenrec ======
     Cape elephant shrew ======
        Prairie vole ======
       Golden hamster ======
B D      Chinese hamster ======
B D           Pika ======
    David's myotis (bat) ======
B D         Microbat ======
        Big brown bat ======
B D         Armadillo ------
B D         Elephant ======
B D        Guinea pig ======
      Brush-tailed rat ======
         Chinchilla ======
     Chinese tree shrew ======
B D         Squirrel ======
B D          Turkey ======
B D          Chicken ======
B D        Budgerigar ======
     Tibetan ground jay ======
 D     Peregrine falcon ======
 D       Saker falcon ======
 D        Rock pigeon ======
B D    Medium ground finch ======
B D        Coelacanth ======
 D       Mallard duck ======
 D          Parrot ======
 D  White-throated sparrow ======
      Cape golden mole ======
B D          Megabat NNNNNN
 D  Spiny softshell turtle ======
 D Chinese softshell turtle ======
 D      Painted turtle ======
 D      Green seaturtle ======
B D      Tasmanian devil ======
B D          Opossum ======
B D          Lizard ======
B D         Platypus ======
B D    American alligator ======
B D        Zebra finch ======
 D    Collared flycatcher ======

Inserts between block 10 and 11 in window
   Lesser Egyptian jerboa 4bp
B D      Naked mole-rat 6bp
B D          Rabbit 6bp

Alignment block 11 of 57 in window, 67864686 - 67864686, 1 bps 
B D           Human a
B D           Chimp a
B D          Gorilla a
B D         Orangutan a
B D          Gibbon a
B D          Rhesus a
B D    Crab-eating macaque g
B D          Baboon a
B D       Green monkey a
B D         Marmoset a
B D      Squirrel monkey a
B D         Bushbaby a
B D      Naked mole-rat a
B D        Guinea pig a
B D          Rabbit g
B D            Pig a
B D          Alpaca a
        Bactrian camel a
B D          Dolphin a
         Killer whale a
       Tibetan antelope g
B D            Cow g
B D           Sheep g
        Domestic goat g
B D           Horse a
B D     White rhinoceros a
B D            Cat a
B D            Dog a
B D          Ferret  a
B D           Panda a
        Pacific walrus a
         Weddell seal a
       Black flying-fox a
B D         Hedgehog a
B D           Shrew c
       Star-nosed mole a
B D          Manatee g
           Aardvark g
B D           Mouse =
B D            Rat =
   Lesser Egyptian jerboa =
B D          Tenrec =
     Cape elephant shrew =
        Prairie vole =
       Golden hamster =
B D      Chinese hamster =
B D           Pika =
    David's myotis (bat) =
B D         Microbat =
        Big brown bat =
B D         Armadillo -
B D         Elephant =
      Brush-tailed rat =
         Chinchilla =
     Chinese tree shrew =
B D         Squirrel =
B D          Turkey =
B D          Chicken =
B D        Budgerigar =
     Tibetan ground jay =
 D     Peregrine falcon =
 D       Saker falcon =
 D        Rock pigeon =
B D    Medium ground finch =
B D        Coelacanth =
 D       Mallard duck =
 D          Parrot =
 D  White-throated sparrow =
      Cape golden mole =
B D          Megabat N
 D  Spiny softshell turtle =
 D Chinese softshell turtle =
 D      Painted turtle =
 D      Green seaturtle =
B D      Tasmanian devil =
B D          Opossum =
B D          Lizard =
B D         Platypus =
B D    American alligator =
B D        Zebra finch =
 D    Collared flycatcher =

Alignment block 12 of 57 in window, 67864687 - 67864688, 2 bps 
B D           Human ta
B D           Chimp ta
B D          Gorilla ta
B D         Orangutan ta
B D          Gibbon ta
B D          Rhesus ta
B D    Crab-eating macaque ta
B D          Baboon ta
B D       Green monkey ta
B D         Marmoset ta
B D      Squirrel monkey ta
B D         Bushbaby ta
    Lesser Egyptian jerboa tg
B D      Chinese hamster tg
        Golden hamster tg
B D      Naked mole-rat tg
B D        Guinea pig ta
B D          Rabbit ta
B D            Pig cg
B D          Alpaca tg
        Bactrian camel tg
B D          Dolphin tt
         Killer whale tt
       Tibetan antelope ta
B D            Cow tg
B D           Sheep ta
        Domestic goat ta
B D           Horse tg
B D     White rhinoceros tg
B D            Cat tg
B D            Dog tg
B D          Ferret  tg
B D           Panda tg
        Pacific walrus tg
         Weddell seal tg
       Black flying-fox tg
B D         Hedgehog tg
B D           Shrew tg
       Star-nosed mole tg
B D          Manatee ta
           Aardvark tg
B D           Mouse ==
B D            Rat ==
B D          Tenrec ==
     Cape elephant shrew ==
        Prairie vole ==
B D           Pika ==
    David's myotis (bat) ==
B D         Microbat ==
        Big brown bat ==
B D         Armadillo --
B D         Elephant ==
      Brush-tailed rat ==
         Chinchilla ==
     Chinese tree shrew ==
B D         Squirrel ==
B D          Turkey ==
B D          Chicken ==
B D        Budgerigar ==
     Tibetan ground jay ==
 D     Peregrine falcon ==
 D       Saker falcon ==
 D        Rock pigeon ==
B D    Medium ground finch ==
B D        Coelacanth ==
 D       Mallard duck ==
 D          Parrot ==
 D  White-throated sparrow ==
      Cape golden mole ==
B D          Megabat NN
 D  Spiny softshell turtle ==
 D Chinese softshell turtle ==
 D      Painted turtle ==
 D      Green seaturtle ==
B D      Tasmanian devil ==
B D          Opossum ==
B D          Lizard ==
B D         Platypus ==
B D    American alligator ==
B D        Zebra finch ==
 D    Collared flycatcher ==

Inserts between block 12 and 13 in window
   Lesser Egyptian jerboa 1bp
B D     Chinese hamster 1bp
       Golden hamster 1bp
B D      Naked mole-rat 1bp
B D        Guinea pig 1bp
B D           Pig 1bp
B D          Alpaca 1bp
       Bactrian camel 1bp
B D         Dolphin 1bp
        Killer whale 1bp
      Tibetan antelope 1bp
B D           Cow 1bp
B D          Sheep 1bp
        Domestic goat 1bp
B D          Horse 1bp
B D     White rhinoceros 1bp
B D           Cat 1bp
B D           Dog 1bp
B D         Ferret 1bp
B D          Panda 1bp
       Pacific walrus 1bp
        Weddell seal 1bp
      Black flying-fox 1bp
B D         Hedgehog 1bp
B D          Shrew 1bp
       Star-nosed mole 1bp

Alignment block 13 of 57 in window, 67864689 - 67864689, 1 bps 
B D           Human a
B D           Chimp a
B D          Gorilla a
B D         Orangutan a
B D          Gibbon a
B D          Rhesus a
B D    Crab-eating macaque a
B D          Baboon t
B D       Green monkey a
B D         Marmoset a
B D      Squirrel monkey a
B D         Bushbaby a
B D          Rabbit a
B D          Manatee a
           Aardvark a
B D           Mouse =
B D            Rat =
   Lesser Egyptian jerboa =
B D          Tenrec =
     Cape elephant shrew =
B D         Hedgehog =
B D           Shrew =
        Prairie vole =
       Golden hamster =
B D      Chinese hamster =
       Star-nosed mole =
B D           Pika =
B D            Dog =
B D           Panda =
B D          Ferret  =
    David's myotis (bat) =
B D         Microbat =
        Big brown bat =
B D            Cow =
        Domestic goat =
B D           Sheep =
      Tibetan antelope =
        Killer whale =
B D         Armadillo -
B D          Alpaca =
       Bactrian camel =
      Black flying-fox =
B D            Cat =
B D         Elephant =
B D        Guinea pig =
      Brush-tailed rat =
B D      Naked mole-rat =
         Chinchilla =
     Chinese tree shrew =
       Pacific walrus =
B D     White rhinoceros =
B D           Horse =
B D         Squirrel =
B D            Pig =
        Weddell seal =
B D          Dolphin =
B D          Turkey =
B D          Chicken =
B D        Budgerigar =
     Tibetan ground jay =
 D     Peregrine falcon =
 D       Saker falcon =
 D        Rock pigeon =
B D    Medium ground finch =
B D        Coelacanth =
 D       Mallard duck =
 D          Parrot =
 D  White-throated sparrow =
      Cape golden mole =
B D          Megabat N
 D  Spiny softshell turtle =
 D Chinese softshell turtle =
 D      Painted turtle =
 D      Green seaturtle =
B D      Tasmanian devil =
B D          Opossum =
B D          Lizard =
B D         Platypus =
B D    American alligator =
B D        Zebra finch =
 D    Collared flycatcher =

Alignment block 14 of 57 in window, 67864690 - 67864701, 12 bps 
B D           Human at-gagtgaatgt
B D           Chimp at-gagtgaatgt
B D          Gorilla at-gagtgaatgt
B D         Orangutan at-gagtgaatgt
B D          Gibbon at-gagtgaatgt
B D          Rhesus at-aagtgaatgt
B D    Crab-eating macaque at-aagtgaatgt
B D          Baboon at-aagtgaatgt
B D       Green monkey at-aagtgaatgt
B D         Marmoset at-gagtgcatgt
B D      Squirrel monkey at-gagtgaatgt
B D         Bushbaby gt-gaatgaatct
    Lesser Egyptian jerboa at-gagtgactcc
B D      Chinese hamster gc-gggtgcatct
        Golden hamster gt-gggtgcatct
B D           Mouse gt-gactgacact
B D            Rat at-gggtgactct
B D      Naked mole-rat at-cgatgaaact
B D        Guinea pig at-tgatgaaact
B D          Rabbit at-taatgaatcc
B D            Pig at-aaatgaatgc
B D          Alpaca at-aaatgaatcc
        Bactrian camel at-aaatgaatcc
B D          Dolphin at-aaatgaatcc
         Killer whale at-aaatgaatcc
       Tibetan antelope at-caatgaatcc
B D            Cow at-caatgaatcc
B D           Sheep at-caatgaatcc
        Domestic goat at-caatgaatcc
B D           Horse at-aaatgaatcc
B D     White rhinoceros at-aaatgaatcc
B D            Cat at-aaatgtaccc
B D            Dog at-aaatgcaccc
B D          Ferret  gt-atatgcaccc
B D           Panda at-aaatgcaccc
        Pacific walrus at-aaatgccccc
         Weddell seal at-aaattcaccc
       Black flying-fox ataaaataaatcc
B D         Hedgehog at-aaataaatcc
B D           Shrew at-aagtgaatcc
       Star-nosed mole -t-aaatgaatcc
B D          Manatee ---aaatgaattc
           Aardvark ---aaatgaattc
B D         Armadillo ----accaaattc
B D          Tenrec =============
     Cape elephant shrew =============
        Prairie vole =============
B D           Pika =============
    David's myotis (bat) =============
B D         Microbat =============
        Big brown bat =============
B D         Elephant =============
      Brush-tailed rat =============
         Chinchilla =============
     Chinese tree shrew =============
B D         Squirrel =============
B D          Turkey =============
B D          Chicken =============
B D        Budgerigar =============
     Tibetan ground jay =============
 D     Peregrine falcon =============
 D       Saker falcon =============
 D        Rock pigeon =============
B D    Medium ground finch =============
B D        Coelacanth =============
 D       Mallard duck =============
 D          Parrot =============
 D  White-throated sparrow =============
      Cape golden mole =============
B D          Megabat NNNNNNNNNNNNN
 D  Spiny softshell turtle =============
 D Chinese softshell turtle =============
 D      Painted turtle =============
 D      Green seaturtle =============
B D      Tasmanian devil =============
B D          Opossum =============
B D          Lizard =============
B D         Platypus =============
B D    American alligator =============
B D        Zebra finch =============
 D    Collared flycatcher =============

Alignment block 15 of 57 in window, 67864702 - 67864706, 5 bps 
B D           Human ttcag
B D           Chimp ttcag
B D          Gorilla ttcag
B D         Orangutan ttcag
B D          Gibbon ttcat
B D          Rhesus ttcag
B D    Crab-eating macaque ttcag
B D          Baboon ttcag
B D       Green monkey ttcag
B D         Marmoset ttcag
B D      Squirrel monkey ttcag
B D         Bushbaby tccag
    Lesser Egyptian jerboa tgtag
         Prairie vole tctat
B D      Chinese hamster tctag
        Golden hamster tctag
B D           Mouse tctag
B D            Rat tccag
B D      Naked mole-rat tctag
B D        Guinea pig tccag
B D          Rabbit tccag
B D            Pig tccag
B D          Alpaca tccag
        Bactrian camel tccag
B D          Dolphin tcaag
         Killer whale tcaag
       Tibetan antelope tcaag
B D            Cow tcaag
B D           Sheep tcaag
        Domestic goat tcaag
B D           Horse tccag
B D     White rhinoceros tccag
B D            Cat tccag
B D            Dog tccag
B D          Ferret  tctag
B D           Panda tccag
        Pacific walrus tccag
         Weddell seal tccag
       Black flying-fox tccag
B D         Hedgehog tctgt
B D           Shrew tttat
       Star-nosed mole cttca
B D          Manatee tccag
           Aardvark tccag
B D         Armadillo t--ag
B D          Tenrec =====
     Cape elephant shrew =====
B D           Pika =====
    David's myotis (bat) =====
B D         Microbat =====
        Big brown bat =====
B D         Elephant =====
      Brush-tailed rat =====
         Chinchilla =====
     Chinese tree shrew =====
B D         Squirrel =====
B D          Turkey =====
B D          Chicken =====
B D        Budgerigar =====
     Tibetan ground jay =====
 D     Peregrine falcon =====
 D       Saker falcon =====
 D        Rock pigeon =====
B D    Medium ground finch =====
B D        Coelacanth =====
 D       Mallard duck =====
 D          Parrot =====
 D  White-throated sparrow =====
      Cape golden mole =====
B D          Megabat NNNNN
 D  Spiny softshell turtle =====
 D Chinese softshell turtle =====
 D      Painted turtle =====
 D      Green seaturtle =====
B D      Tasmanian devil =====
B D          Opossum =====
B D          Lizard =====
B D         Platypus =====
B D    American alligator =====
B D        Zebra finch =====
 D    Collared flycatcher =====

Alignment block 16 of 57 in window, 67864707 - 67864714, 8 bps 
B D           Human cctttctc
B D           Chimp cctttctc
B D          Gorilla cctttctc
B D         Orangutan cctttctc
B D          Gibbon cctttctc
B D          Rhesus cctttctc
B D    Crab-eating macaque cctttctc
B D          Baboon cctttctc
B D       Green monkey cctttctc
B D         Marmoset cctttctc
B D      Squirrel monkey cctttctc
B D         Bushbaby cctttgtc
B D         Squirrel cctttctc
    Lesser Egyptian jerboa ccctcctc
         Prairie vole cctttctc
B D      Chinese hamster tctttctt
        Golden hamster tctttctt
B D           Mouse cctttctc
B D            Rat tctttctc
B D      Naked mole-rat catatttc
B D        Guinea pig cctg-ttc
B D          Rabbit atgttttt
B D            Pig cccttctc
B D          Alpaca cctttctc
        Bactrian camel cctttctc
B D          Dolphin gctttctc
         Killer whale gctttctc
       Tibetan antelope cctttctc
B D            Cow cctttctc
B D           Sheep cctttctc
        Domestic goat cctttctc
B D           Horse cttttctc
B D     White rhinoceros cctttctc
B D            Cat catctctc
B D            Dog cctctctc
B D          Ferret  cctctctt
B D           Panda cctctctc
        Pacific walrus cctctctc
         Weddell seal cctctctc
       Black flying-fox cctttctc
B D         Hedgehog ctttctt-
B D           Shrew ccctcttc
       Star-nosed mole gctttctc
B D          Manatee tctttttc
           Aardvark ccgttttc
B D         Armadillo cctttttc
B D          Tenrec ========
     Cape elephant shrew ========
B D           Pika ========
    David's myotis (bat) ========
B D         Microbat ========
        Big brown bat ========
B D         Elephant ========
      Brush-tailed rat ========
         Chinchilla ========
     Chinese tree shrew ========
B D          Turkey ========
B D          Chicken ========
B D        Budgerigar ========
     Tibetan ground jay ========
 D     Peregrine falcon ========
 D       Saker falcon ========
 D        Rock pigeon ========
B D    Medium ground finch ========
B D        Coelacanth ========
 D       Mallard duck ========
 D          Parrot ========
 D  White-throated sparrow ========
      Cape golden mole ========
B D          Megabat NNNNNNNN
 D  Spiny softshell turtle ========
 D Chinese softshell turtle ========
 D      Painted turtle ========
 D      Green seaturtle ========
B D      Tasmanian devil ========
B D          Opossum ========
B D          Lizard ========
B D         Platypus ========
B D    American alligator ========
B D        Zebra finch ========
 D    Collared flycatcher ========

Inserts between block 16 and 17 in window
B D          Sheep 484bp

Alignment block 17 of 57 in window, 67864715 - 67864733, 19 bps 
B D           Human aactagaagtttctcatct
B D           Chimp aactaaaagtttctcatct
B D          Gorilla aactaaaaggttctcatct
B D         Orangutan aactgaaagtttctcatct
B D          Gibbon aactaaaagtttctcatct
B D          Rhesus aactaaaagtttctcatct
B D    Crab-eating macaque aactaaaagtttctcatct
B D          Baboon aactaaaagtttctcatct
B D       Green monkey aactaaaagtttctcatct
B D         Marmoset aactaaaagtttctcatct
B D      Squirrel monkey aactaaaagttttccatct
B D         Bushbaby aacc-aaagtttctcatct
B D         Squirrel a-ttaaaa-ttttttatct
    Lesser Egyptian jerboa atttgcaa-cttc---tgt
         Prairie vole aattttaa-cttcacgtct
B D      Chinese hamster aattataa-cttcatacct
        Golden hamster aattataa-cttcacatct
B D           Mouse aattataa-tttcacattt
B D            Rat aattatat-cttcacatct
B D      Naked mole-rat aattaaaa-tttctcatct
B D        Guinea pig agttaaaa-tttctcctct
B D          Rabbit gatcaaag-tttctcatct
B D            Pig aaccaaag-ttttttatct
B D          Alpaca aatcaaaa-tttttcatct
        Bactrian camel aatcaaaa-tttttcatct
B D          Dolphin aacc--ag-tttttcatct
         Killer whale aacc--ag-tttttcatct
       Tibetan antelope aaccaaag-tttttcatct
B D            Cow aaccaaag-tttttcatct
        Domestic goat aaccaaag-tttttcatct
B D           Horse agccaaag-tttttcatgt
B D     White rhinoceros aaccaaag-tttttcatct
B D            Cat aaccaaag-tttttcatct
B D            Dog aaccaaag-cttttcatct
B D          Ferret  aaccaaag-cttttcattt
B D           Panda aaccaaag-cttttcattt
        Pacific walrus aaccaaag-cttttcattt
         Weddell seal aaccaaag-cttttcattt
       Black flying-fox aactaaag--ttttcatct
B D         Hedgehog -actgaat-ttttcccc-t
B D           Shrew aacctaat-tatttcatct
       Star-nosed mole aactaaag-ttttttat-t
B D          Manatee aac-agag-tttcttattg
           Aardvark aac---ag-tttctcattt
B D         Armadillo aaccagca-ttcct-----
B D          Tenrec ===================
     Cape elephant shrew ===================
B D           Pika ===================
    David's myotis (bat) ===================
B D         Microbat ===================
        Big brown bat ===================
B D           Sheep ===================
B D         Elephant ===================
      Brush-tailed rat ===================
         Chinchilla ===================
     Chinese tree shrew ===================
B D          Turkey ===================
B D          Chicken ===================
B D        Budgerigar ===================
     Tibetan ground jay ===================
 D     Peregrine falcon ===================
 D       Saker falcon ===================
 D        Rock pigeon ===================
B D    Medium ground finch ===================
B D        Coelacanth ===================
 D       Mallard duck ===================
 D          Parrot ===================
 D  White-throated sparrow ===================
      Cape golden mole ===================
B D          Megabat NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
 D  Spiny softshell turtle ===================
 D Chinese softshell turtle ===================
 D      Painted turtle ===================
 D      Green seaturtle ===================
B D      Tasmanian devil ===================
B D          Opossum ===================
B D          Lizard ===================
B D         Platypus ===================
B D    American alligator ===================
B D        Zebra finch ===================
 D    Collared flycatcher ===================

Alignment block 18 of 57 in window, 67864734 - 67864740, 7 bps 
B D           Human gaac--tac
B D           Chimp gaac--tac
B D          Gorilla gaac--tac
B D         Orangutan gaac--tac
B D          Gibbon gaac--tac
B D          Rhesus gaac--tac
B D    Crab-eating macaque gaac--tac
B D          Baboon gaac--tac
B D       Green monkey gaac--tac
B D         Marmoset gaac--tac
B D      Squirrel monkey gaac--tac
B D         Bushbaby gaac--tac
B D         Squirrel gaac--tac
    Lesser Egyptian jerboa gagt--aac
         Prairie vole g-gg--aac
B D      Chinese hamster g-gt--aac
        Golden hamster g-gt--aac
B D           Mouse g-gc--aac
B D            Rat g-gt--aac
B D      Naked mole-rat gaac--tac
B D        Guinea pig g-ac--tat
B D          Rabbit gaac--tat
B D            Pig gaac--tac
B D          Alpaca gaac--tac
        Bactrian camel gaac--tac
B D          Dolphin gaac--tac
         Killer whale gaac--tac
       Tibetan antelope gaactttgc
B D            Cow gaattttgc
        Domestic goat gaactttgc
B D           Horse gaac--tac
B D     White rhinoceros gaac--tac
B D            Cat gagt--tac
B D            Dog gaac--tgc
B D          Ferret  gagc--tac
B D           Panda gaac--tac
        Pacific walrus gaac--tac
         Weddell seal gaac--tac
       Black flying-fox gaac--tac
B D         Hedgehog gaat--tat
B D           Shrew gaac--tac
       Star-nosed mole aaac--tat
B D          Manatee gaac--tgt
           Aardvark gaac--tac
B D         Armadillo gaac--tat
      Tibetan ground jay gaaa--taa
B D          Tenrec =========
     Cape elephant shrew =========
B D           Pika =========
    David's myotis (bat) =========
B D         Microbat =========
        Big brown bat =========
B D           Sheep =========
B D         Elephant =========
      Brush-tailed rat =========
         Chinchilla =========
     Chinese tree shrew =========
B D          Turkey =========
B D          Chicken =========
B D        Budgerigar =========
 D     Peregrine falcon =========
 D       Saker falcon =========
 D        Rock pigeon =========
B D    Medium ground finch =========
B D        Coelacanth =========
 D       Mallard duck =========
 D          Parrot =========
 D  White-throated sparrow =========
      Cape golden mole =========
B D          Megabat NNNNNNNNN
 D  Spiny softshell turtle =========
 D Chinese softshell turtle =========
 D      Painted turtle =========
 D      Green seaturtle =========
B D      Tasmanian devil =========
B D          Opossum =========
B D          Lizard =========
B D         Platypus =========
B D    American alligator =========
B D        Zebra finch =========
 D    Collared flycatcher =========

Inserts between block 18 and 19 in window
B D          Shrew 1bp
       Star-nosed mole 413bp

Alignment block 19 of 57 in window, 67864741 - 67864744, 4 bps 
B D           Human aaaa
B D           Chimp aaaa
B D          Gorilla aaaa
B D         Orangutan aaaa
B D          Gibbon aaga
B D          Rhesus aaat
B D    Crab-eating macaque aaat
B D          Baboon aaat
B D       Green monkey aaat
B D         Marmoset aaaa
B D      Squirrel monkey aaaa
B D         Bushbaby aaaa
B D         Squirrel aaaa
    Lesser Egyptian jerboa ctga
         Prairie vole agag
B D      Chinese hamster aaac
        Golden hamster aaac
B D           Mouse aaag
B D            Rat aaag
B D      Naked mole-rat aatt
B D        Guinea pig agta
B D          Rabbit gaaa
B D            Pig agaa
B D          Alpaca agaa
        Bactrian camel agaa
B D          Dolphin agaa
         Killer whale agaa
       Tibetan antelope acaa
B D            Cow acaa
        Domestic goat acaa
B D           Horse agaa
B D     White rhinoceros agaa
B D            Cat agaa
B D            Dog agaa
B D          Ferret  agaa
B D           Panda agaa
        Pacific walrus agag
         Weddell seal agaa
       Black flying-fox agaa
B D         Hedgehog ataa
B D          Manatee agaa
           Aardvark agaa
B D         Armadillo agaa
      Tibetan ground jay agta
B D          Tenrec ====
     Cape elephant shrew ====
B D           Shrew ====
       Star-nosed mole ====
B D           Pika ====
    David's myotis (bat) ====
B D         Microbat ====
        Big brown bat ====
B D           Sheep ====
B D         Elephant ====
      Brush-tailed rat ====
         Chinchilla ====
     Chinese tree shrew ====
B D          Turkey ====
B D          Chicken ====
B D        Budgerigar ====
 D     Peregrine falcon ====
 D       Saker falcon ====
 D        Rock pigeon ====
B D    Medium ground finch ====
B D        Coelacanth ====
 D       Mallard duck ====
 D          Parrot ====
 D  White-throated sparrow ====
      Cape golden mole ====
B D          Megabat NNNN
 D  Spiny softshell turtle ====
 D Chinese softshell turtle ====
 D      Painted turtle ====
 D      Green seaturtle ====
B D      Tasmanian devil ====
B D          Opossum ====
B D          Lizard ====
B D         Platypus ====
B D    American alligator ====
B D        Zebra finch ====
 D    Collared flycatcher ====

Alignment block 20 of 57 in window, 67864745 - 67864751, 7 bps 
B D           Human tacagtg
B D           Chimp tacagtg
B D          Gorilla tacagtg
B D         Orangutan tacagtg
B D          Gibbon tacagtg
B D          Rhesus tacagtg
B D    Crab-eating macaque tacagtg
B D          Baboon tacagtg
B D       Green monkey tacagtg
B D         Marmoset tacagtg
B D      Squirrel monkey tacagtg
B D         Bushbaby tacacag
      Chinese tree shrew tacagaa
B D         Squirrel cacagag
    Lesser Egyptian jerboa cacagag
         Prairie vole cacagac
B D      Chinese hamster cacagaa
        Golden hamster agcagaa
B D           Mouse cacagaa
B D            Rat gacagaa
B D      Naked mole-rat cacagag
B D        Guinea pig cacagag
B D          Rabbit caaagag
B D            Pig cagagag
B D          Alpaca cacagag
        Bactrian camel cacagag
B D          Dolphin cacagag
         Killer whale cacagag
       Tibetan antelope cacgg-g
B D            Cow cacag-g
        Domestic goat cacag-g
B D           Horse cacagag
B D     White rhinoceros cacagag
B D            Cat cacagaa
B D            Dog cacaaag
B D          Ferret  cacagag
B D           Panda cacagag
        Pacific walrus cacagag
         Weddell seal cacagag
       Black flying-fox tacagag
B D         Hedgehog aaatg--
B D          Manatee --taaaa
           Aardvark --taaaa
B D         Armadillo --cagaa
      Tibetan ground jay taaggat
B D          Tenrec =======
     Cape elephant shrew =======
B D           Shrew =======
       Star-nosed mole =======
B D           Pika =======
    David's myotis (bat) =======
B D         Microbat =======
        Big brown bat =======
B D           Sheep =======
B D         Elephant =======
      Brush-tailed rat =======
         Chinchilla =======
B D          Turkey =======
B D          Chicken =======
B D        Budgerigar =======
 D     Peregrine falcon =======
 D       Saker falcon =======
 D        Rock pigeon =======
B D    Medium ground finch =======
B D        Coelacanth =======
 D       Mallard duck =======
 D          Parrot =======
 D  White-throated sparrow =======
      Cape golden mole =======
B D          Megabat NNNNNNN
 D  Spiny softshell turtle =======
 D Chinese softshell turtle =======
 D      Painted turtle =======
 D      Green seaturtle =======
B D      Tasmanian devil =======
B D          Opossum =======
B D          Lizard =======
B D         Platypus =======
B D    American alligator =======
B D        Zebra finch =======
 D    Collared flycatcher =======

Alignment block 21 of 57 in window, 67864752 - 67864752, 1 bps 
B D           Human g
B D           Chimp g
B D          Gorilla g
B D         Orangutan g
B D          Gibbon g
B D          Rhesus g
B D    Crab-eating macaque g
B D          Baboon g
B D       Green monkey g
B D         Marmoset g
B D      Squirrel monkey g
B D         Bushbaby g
      Chinese tree shrew g
B D         Squirrel g
    Lesser Egyptian jerboa g
         Prairie vole g
B D      Chinese hamster g
        Golden hamster g
B D           Mouse g
B D            Rat g
B D      Naked mole-rat g
B D        Guinea pig g
B D          Rabbit g
B D            Pig g
B D          Alpaca g
        Bactrian camel g
B D          Dolphin g
         Killer whale g
       Tibetan antelope g
B D            Cow g
        Domestic goat g
B D           Horse g
B D     White rhinoceros g
B D            Cat c
B D            Dog c
B D          Ferret  c
B D           Panda c
        Pacific walrus c
         Weddell seal c
       Black flying-fox g
B D          Megabat g
B D         Hedgehog g
B D          Manatee g
           Aardvark g
B D         Armadillo g
      Tibetan ground jay a
B D          Tenrec =
     Cape elephant shrew =
B D           Shrew =
       Star-nosed mole =
B D           Pika =
    David's myotis (bat) =
B D         Microbat =
        Big brown bat =
B D           Sheep =
B D         Elephant =
      Brush-tailed rat =
         Chinchilla =
B D          Turkey =
B D          Chicken =
B D        Budgerigar =
 D     Peregrine falcon =
 D       Saker falcon =
 D        Rock pigeon =
B D    Medium ground finch =
B D        Coelacanth =
 D       Mallard duck =
 D          Parrot =
 D  White-throated sparrow =
      Cape golden mole =
 D  Spiny softshell turtle =
 D Chinese softshell turtle =
 D      Painted turtle =
 D      Green seaturtle =
B D      Tasmanian devil =
B D          Opossum =
B D          Lizard =
B D         Platypus =
B D    American alligator =
B D        Zebra finch =
 D    Collared flycatcher =

Inserts between block 21 and 22 in window
B D         Hedgehog 9bp

Alignment block 22 of 57 in window, 67864753 - 67864772, 20 bps 
B D           Human atgatt---tg-agtgac----t--a-tttt
B D           Chimp atgatt---tg-agtgac----t--a-tttt
B D          Gorilla atgatt---tg-agtgac----t--a-tttt
B D         Orangutan atgatt---tg-agtgac----t--a-tttt
B D          Gibbon atgctt---tg-agtggc----t--a-tttt
B D          Rhesus atgatt---tg-agtgac----t--a-tttt
B D    Crab-eating macaque atgatt---tg-agtgac----t--a-tttt
B D          Baboon atgatt---tg-agtgac----t--a-tttt
B D       Green monkey atgatt---tc-agtgac----t--a-tttt
B D         Marmoset atgatt---tg-agtgag----t--a-tttt
B D      Squirrel monkey atgatt---cg-agtgac----t--g-tttt
B D         Bushbaby atgatt---tg-agaaac----t--a-tttc
      Chinese tree shrew agaact---tg-agtgac----t--a-tttt
B D         Squirrel atgatt---tg-agtgac----c--a-tttt
    Lesser Egyptian jerboa ctgatt--------tgag----g--------
         Prairie vole gtaactaactg-agtaag----c--a-ttct
B D      Chinese hamster ataat---------ggag----c--a-tttt
        Golden hamster ataat---------tgag----c--a-tttt
B D           Mouse gagattgactg-agtgac----cata-tttt
B D            Rat gtgactgactg-agtgac----c-----ttt
B D      Naked mole-rat aggatt---tg-agtggc----t--a-tatt
B D        Guinea pig aggatt---tg-agtgac----t--g-tatt
B D          Rabbit atgatt---tg-agtgaa----g--g-tttt
B D            Pig ctgatt---tg-ggtgac----t--g-tttt
B D          Alpaca gtgatt---tg-agggac----t--g-ttct
        Bactrian camel gtgatt---tg-agggac----t--g-ttct
B D          Dolphin atggtc---tg-ggtgac----t--a-tttt
         Killer whale atggtc---tg-ggtgac----t--a-tttt
       Tibetan antelope atgatt---tc-ggtgac----t--g-tttt
B D            Cow atgatt---tt-ggtgac----t--g-tttt
        Domestic goat atgatt---tc-ggtgac----t--g-tttt
B D           Horse atgatt---tg-agtgac----t--attttt
B D     White rhinoceros atgatt---tg-agtgac----t--a-tttt
B D            Cat atgatt---tgaagtgac----t--g-tttt
B D            Dog atggtt---tg-agtgac----c--a-tttt
B D          Ferret  atgatt---ta-aatgac----t--a-tttt
B D           Panda gtgatt---ag-agtgac----t--a-tttt
        Pacific walrus atgatt---tg-agtcac----t--a-ttct
         Weddell seal atgatt---tg-agtgac----t--a-ttct
       Black flying-fox atgatt---tg-aatgac----t--a-tttt
B D          Megabat atga-t---tg-aatgac----t--a-tttt
B D         Hedgehog atgatt---tg-agtgacttttt--t-tttt
B D           Shrew --gatt---tg-agt------------tttt
       Star-nosed mole acgatt---tg-agtgac----t--g-tttt
B D          Manatee ataatt---tg----gac----t--a-tttt
           Aardvark atgatt---tg-agtgac----t--g-tttt
B D         Armadillo atgatt---tg-agaaac----t--a-tt--
      Tibetan ground jay atgctc---tg-tctgaa----a--a-gctt
B D          Tenrec ===============================
     Cape elephant shrew ===============================
B D           Pika ===============================
    David's myotis (bat) ===============================
B D         Microbat ===============================
        Big brown bat ===============================
B D           Sheep ===============================
B D         Elephant ===============================
      Brush-tailed rat ===============================
         Chinchilla ===============================
B D          Turkey ===============================
B D          Chicken ===============================
B D        Budgerigar ===============================
 D     Peregrine falcon ===============================
 D       Saker falcon ===============================
 D        Rock pigeon ===============================
B D    Medium ground finch ===============================
B D        Coelacanth ===============================
 D       Mallard duck ===============================
 D          Parrot ===============================
 D  White-throated sparrow ===============================
      Cape golden mole ===============================
 D  Spiny softshell turtle ===============================
 D Chinese softshell turtle ===============================
 D      Painted turtle ===============================
 D      Green seaturtle ===============================
B D      Tasmanian devil ===============================
B D          Opossum ===============================
B D          Lizard ===============================
B D         Platypus ===============================
B D    American alligator ===============================
B D        Zebra finch ===============================
 D    Collared flycatcher ===============================

Alignment block 23 of 57 in window, 67864773 - 67864774, 2 bps 
B D           Human ct
B D           Chimp ct
B D          Gorilla ct
B D         Orangutan ct
B D          Gibbon ct
B D          Rhesus ct
B D    Crab-eating macaque ct
B D          Baboon ct
B D       Green monkey ct
B D         Marmoset ct
B D      Squirrel monkey ct
B D         Bushbaby at
      Chinese tree shrew ct
B D         Squirrel ca
         Prairie vole cg
B D      Chinese hamster cg
        Golden hamster ca
B D           Mouse ca
B D            Rat ca
B D      Naked mole-rat ct
B D        Guinea pig tt
B D          Rabbit ct
B D            Pig tt
B D          Dolphin ct
         Killer whale ct
       Tibetan antelope ct
B D            Cow ct
        Domestic goat ct
B D           Horse tt
B D     White rhinoceros ct
B D            Cat ct
B D            Dog ct
B D          Ferret  ct
B D           Panda ct
        Pacific walrus ct
         Weddell seal ct
       Black flying-fox ct
B D          Megabat ct
B D         Hedgehog tc
B D           Shrew ct
       Star-nosed mole ct
B D          Manatee cc
           Aardvark ct
B D      Tasmanian devil ca
      Tibetan ground jay tt
   Lesser Egyptian jerboa --
B D          Tenrec ==
     Cape elephant shrew ==
B D           Pika ==
    David's myotis (bat) ==
B D         Microbat ==
        Big brown bat ==
B D           Sheep ==
B D         Armadillo --
B D          Alpaca --
       Bactrian camel --
B D         Elephant ==
      Brush-tailed rat ==
         Chinchilla ==
B D          Turkey ==
B D          Chicken ==
B D        Budgerigar ==
 D     Peregrine falcon ==
 D       Saker falcon ==
 D        Rock pigeon ==
B D    Medium ground finch ==
B D        Coelacanth ==
 D       Mallard duck ==
 D          Parrot ==
 D  White-throated sparrow ==
      Cape golden mole ==
 D  Spiny softshell turtle ==
 D Chinese softshell turtle ==
 D      Painted turtle ==
 D      Green seaturtle ==
B D          Opossum ==
B D          Lizard ==
B D         Platypus ==
B D    American alligator ==
B D        Zebra finch ==
 D    Collared flycatcher ==

Inserts between block 23 and 24 in window
      Tibetan antelope 419bp

Alignment block 24 of 57 in window, 67864775 - 67864791, 17 bps 
B D           Human ca--attcctccaaggatg
B D           Chimp ca--attcctccaaggatg
B D          Gorilla ca--attcctccaaggatg
B D         Orangutan ca--attcctccaaagatg
B D          Gibbon ca--attcctccaaggata
B D          Rhesus ca--gttcctccaaggata
B D    Crab-eating macaque ca--gttcctccaaggata
B D          Baboon ca--gttcctccaaggata
B D       Green monkey ca--gttcctccaagtata
B D         Marmoset ca--atttttccaaggttg
B D      Squirrel monkey ca--atttttctaaggata
B D         Bushbaby ca--gttcctctgaggcta
      Chinese tree shrew ca--gttttcccatggatg
B D         Squirrel ca--gttcttccaaggatg
    Lesser Egyptian jerboa ----tc-ctcccaaggata
         Prairie vole ----ttattcccaaggata
B D      Chinese hamster tc--ttgctcccaaggatg
        Golden hamster ca--ttgctcccaaggatg
B D           Mouse ----ttgctcccaaggata
B D            Rat ccattggctcccaaggata
B D      Naked mole-rat ct--gttctcccaaggata
B D        Guinea pig ct--gttctcccaaggaca
B D          Rabbit ca--acttccccaaaggta
B D            Pig ----catatcccaaggatg
B D          Alpaca cg--attctcccaagaatg
        Bactrian camel ca--attctcccaagaatg
B D          Dolphin ca--cttctcccagggatg
         Killer whale ca--cttctcccagggatg
B D            Cow ca--tttctcccaaggatg
        Domestic goat ca--tttcttccaaggatg
B D           Horse ca--tttctctcaaggatg
B D     White rhinoceros ca--tttctcccaaggatg
B D            Cat ca--tttttcccaaggata
B D            Dog ca--tttttcccaaggatg
B D          Ferret  ca--tttttccccaagatg
B D           Panda ca--tttttcccaaggttg
        Pacific walrus ca--tttttcccggagatg
         Weddell seal ca--tttttcccaaagatg
       Black flying-fox ta--tttctcccaaggatg
B D          Megabat ta--tttctccccaga--t
B D         Hedgehog ca--tgtctcctgcggctg
B D           Shrew cc--tttctcctgaggatg
       Star-nosed mole ca--tttctctcaaggatg
B D          Manatee ca--attttccc-------
           Aardvark ca--attttcccgaggatg
B D         Armadillo -a--attctcccaaggatg
B D      Tasmanian devil cg--attcctttagtgatg
      Tibetan ground jay ta--attcttcaagggatg
B D          Tenrec ===================
     Cape elephant shrew ===================
B D           Pika ===================
    David's myotis (bat) ===================
B D         Microbat ===================
        Big brown bat ===================
B D           Sheep ===================
      Tibetan antelope ===================
B D         Elephant ===================
      Brush-tailed rat ===================
         Chinchilla ===================
B D          Turkey ===================
B D          Chicken ===================
B D        Budgerigar ===================
 D     Peregrine falcon ===================
 D       Saker falcon ===================
 D        Rock pigeon ===================
B D    Medium ground finch ===================
B D        Coelacanth ===================
 D       Mallard duck ===================
 D          Parrot ===================
 D  White-throated sparrow ===================
      Cape golden mole ===================
 D  Spiny softshell turtle ===================
 D Chinese softshell turtle ===================
 D      Painted turtle ===================
 D      Green seaturtle ===================
B D          Opossum ===================
B D          Lizard ===================
B D         Platypus ===================
B D    American alligator ===================
B D        Zebra finch ===================
 D    Collared flycatcher ===================

Inserts between block 24 and 25 in window
          Aardvark 1348bp

Alignment block 25 of 57 in window, 67864792 - 67864793, 2 bps 
B D           Human gt
B D           Chimp gt
B D          Gorilla gt
B D         Orangutan gt
B D          Gibbon gt
B D          Rhesus gt
B D    Crab-eating macaque gt
B D          Baboon gt
B D       Green monkey gt
B D         Marmoset gt
B D      Squirrel monkey gt
B D         Bushbaby ga
      Chinese tree shrew at
B D         Squirrel -t
    Lesser Egyptian jerboa gt
         Prairie vole -c
B D      Chinese hamster -t
        Golden hamster -t
B D           Mouse -t
B D            Rat -t
B D      Naked mole-rat -c
B D        Guinea pig -c
B D          Rabbit gt
B D           Pika gc
B D            Pig at
B D          Alpaca ac
        Bactrian camel ac
B D          Dolphin gt
         Killer whale gt
B D            Cow gt
        Domestic goat gt
B D           Horse gt
B D     White rhinoceros gt
B D            Cat ct
B D            Dog gt
B D          Ferret  gt
B D           Panda gt
        Pacific walrus gt
         Weddell seal gt
       Black flying-fox gt
B D          Megabat gt
B D         Hedgehog gt
B D           Shrew gt
       Star-nosed mole gt
B D         Armadillo gt
B D      Tasmanian devil -t
B D          Tenrec ==
     Cape elephant shrew ==
    David's myotis (bat) ==
B D          Manatee --
B D         Microbat ==
        Big brown bat ==
B D           Sheep ==
      Tibetan antelope ==
B D         Elephant ==
      Brush-tailed rat ==
         Chinchilla ==
B D          Turkey ==
B D          Chicken ==
B D        Budgerigar ==
     Tibetan ground jay --
 D     Peregrine falcon ==
 D       Saker falcon ==
 D        Rock pigeon ==
B D    Medium ground finch ==
B D        Coelacanth ==
 D       Mallard duck ==
 D          Parrot ==
 D  White-throated sparrow ==
          Aardvark ==
      Cape golden mole ==
 D  Spiny softshell turtle ==
 D Chinese softshell turtle ==
 D      Painted turtle ==
 D      Green seaturtle ==
B D          Opossum ==
B D          Lizard ==
B D         Platypus ==
B D    American alligator ==
B D        Zebra finch ==
 D    Collared flycatcher ==

Inserts between block 25 and 26 in window
B D        Guinea pig 1bp
B D           Cow 392bp
        Domestic goat 11bp
B D     Tasmanian devil 1bp

Alignment block 26 of 57 in window, 67864794 - 67864795, 2 bps 
B D           Human ac
B D           Chimp ac
B D          Gorilla ac
B D         Orangutan ac
B D          Gibbon ac
B D          Rhesus ac
B D    Crab-eating macaque ac
B D          Baboon ac
B D       Green monkey ac
B D         Marmoset at
B D      Squirrel monkey at
B D         Bushbaby ac
      Chinese tree shrew ac
B D         Squirrel -t
    Lesser Egyptian jerboa cc
         Prairie vole gc
B D      Chinese hamster at
        Golden hamster ac
B D           Mouse at
B D            Rat gc
B D      Naked mole-rat ac
B D        Guinea pig ac
B D          Rabbit ac
B D           Pika at
B D            Pig gc
B D          Alpaca ac
        Bactrian camel ac
B D          Dolphin gc
         Killer whale gc
        Domestic goat ac
B D           Horse ac
B D     White rhinoceros ac
B D            Cat ac
B D            Dog at
B D          Ferret  at
B D           Panda at
        Pacific walrus at
         Weddell seal at
       Black flying-fox ac
B D          Megabat ac
B D         Hedgehog at
B D           Shrew at
       Star-nosed mole ac
B D         Armadillo at
B D      Tasmanian devil ag
B D          Tenrec ==
     Cape elephant shrew ==
    David's myotis (bat) ==
B D          Manatee --
B D         Microbat ==
        Big brown bat ==
B D            Cow ==
B D           Sheep ==
      Tibetan antelope ==
B D         Elephant ==
      Brush-tailed rat ==
         Chinchilla ==
B D          Turkey ==
B D          Chicken ==
B D        Budgerigar ==
     Tibetan ground jay --
 D     Peregrine falcon ==
 D       Saker falcon ==
 D        Rock pigeon ==
B D    Medium ground finch ==
B D        Coelacanth ==
 D       Mallard duck ==
 D          Parrot ==
 D  White-throated sparrow ==
          Aardvark ==
      Cape golden mole ==
 D  Spiny softshell turtle ==
 D Chinese softshell turtle ==
 D      Painted turtle ==
 D      Green seaturtle ==
B D          Opossum ==
B D          Lizard ==
B D         Platypus ==
B D    American alligator ==
B D        Zebra finch ==
 D    Collared flycatcher ==

Inserts between block 26 and 27 in window
        Domestic goat 382bp

Alignment block 27 of 57 in window, 67864796 - 67864801, 6 bps 
B D           Human ataact
B D           Chimp ataact
B D          Gorilla ataact
B D         Orangutan ataact
B D          Gibbon ataact
B D          Rhesus ataact
B D    Crab-eating macaque ataact
B D          Baboon ataact
B D       Green monkey ataact
B D         Marmoset ataact
B D      Squirrel monkey ataact
B D         Bushbaby ataact
      Chinese tree shrew ataact
B D         Squirrel acatag
    Lesser Egyptian jerboa atgact
         Prairie vole atccca
B D      Chinese hamster acccca
        Golden hamster atccca
B D           Mouse atccta
B D            Rat gtccca
B D      Naked mole-rat attact
B D        Guinea pig attact
B D          Rabbit gttgct
B D           Pika accact
B D            Pig ataacc
B D          Alpaca ataact
        Bactrian camel ataact
B D          Dolphin ataact
         Killer whale ataact
B D           Horse ataacc
B D     White rhinoceros ataact
B D            Cat ataact
B D            Dog caaact
B D          Ferret  ctaact
B D           Panda ctaact
        Pacific walrus ctaact
         Weddell seal ctaact
       Black flying-fox ataacc
B D          Megabat ataatc
B D         Hedgehog gta---
B D           Shrew aga---
       Star-nosed mole ataact
B D         Armadillo gtaact
B D      Tasmanian devil gt----
B D          Tenrec ======
     Cape elephant shrew ======
    David's myotis (bat) ======
B D          Manatee ------
B D         Microbat ======
        Big brown bat ======
B D            Cow ======
        Domestic goat ======
B D           Sheep ======
      Tibetan antelope ======
B D         Elephant ======
      Brush-tailed rat ======
         Chinchilla ======
B D          Turkey ======
B D          Chicken ======
B D        Budgerigar ======
     Tibetan ground jay ------
 D     Peregrine falcon ======
 D       Saker falcon ======
 D        Rock pigeon ======
B D    Medium ground finch ======
B D        Coelacanth ======
 D       Mallard duck ======
 D          Parrot ======
 D  White-throated sparrow ======
          Aardvark ======
      Cape golden mole ======
 D  Spiny softshell turtle ======
 D Chinese softshell turtle ======
 D      Painted turtle ======
 D      Green seaturtle ======
B D          Opossum ======
B D          Lizard ======
B D         Platypus ======
B D    American alligator ======
B D        Zebra finch ======
 D    Collared flycatcher ======

Inserts between block 27 and 28 in window
B D          Shrew 4bp
       Star-nosed mole 14bp

Alignment block 28 of 57 in window, 67864802 - 67864806, 5 bps 
B D           Human agtgc
B D           Chimp agtgc
B D          Gorilla agtgc
B D         Orangutan agtgc
B D          Gibbon agtgc
B D          Rhesus agtgc
B D    Crab-eating macaque agtgc
B D          Baboon agtgc
B D       Green monkey agtgc
B D         Marmoset agtgc
B D      Squirrel monkey agtgc
B D         Bushbaby aatac
      Chinese tree shrew aatat
B D         Squirrel agtac
    Lesser Egyptian jerboa agcac
         Prairie vole agcat
B D      Chinese hamster aggat
        Golden hamster aggat
B D           Mouse attat
B D            Rat agtat
B D      Naked mole-rat agtat
B D        Guinea pig agtat
B D          Rabbit agtat
B D           Pika gggat
B D            Pig agtac
B D          Alpaca agtac
        Bactrian camel agtac
B D          Dolphin agtac
         Killer whale agtac
B D           Horse agtac
B D     White rhinoceros agtac
B D            Cat agtac
B D            Dog agtac
B D          Ferret  agtat
B D           Panda agtac
        Pacific walrus agtac
         Weddell seal agtac
       Black flying-fox agtac
B D          Megabat agtac
        Big brown bat agaac
     David's myotis (bat) agaac
B D         Microbat agaac
B D           Shrew agtac
       Star-nosed mole ggtat
B D         Armadillo aataa
B D      Tasmanian devil -gtgt
B D          Tenrec =====
     Cape elephant shrew =====
B D         Hedgehog -----
B D          Manatee -----
B D            Cow =====
        Domestic goat =====
B D           Sheep =====
      Tibetan antelope =====
B D         Elephant =====
      Brush-tailed rat =====
         Chinchilla =====
B D          Turkey =====
B D          Chicken =====
B D        Budgerigar =====
     Tibetan ground jay -----
 D     Peregrine falcon =====
 D       Saker falcon =====
 D        Rock pigeon =====
B D    Medium ground finch =====
B D        Coelacanth =====
 D       Mallard duck =====
 D          Parrot =====
 D  White-throated sparrow =====
          Aardvark =====
      Cape golden mole =====
 D  Spiny softshell turtle =====
 D Chinese softshell turtle =====
 D      Painted turtle =====
 D      Green seaturtle =====
B D          Opossum =====
B D          Lizard =====
B D         Platypus =====
B D    American alligator =====
B D        Zebra finch =====
 D    Collared flycatcher =====

Inserts between block 28 and 29 in window
B D         Squirrel 6bp
   Lesser Egyptian jerboa 5bp
        Prairie vole 5bp
B D     Chinese hamster 5bp
       Golden hamster 5bp
B D          Mouse 5bp
B D           Rat 5bp
B D     Tasmanian devil 3bp

Alignment block 29 of 57 in window, 67864807 - 67864842, 36 bps 
B D           Human caattc--agatgcagaggggag-----aagtta-att-cattcc
B D           Chimp caattc--agatgcagaggggag-----aagtta-att-cattcc
B D          Gorilla caattc--agatgcagaggggag-----aagtta-att-cattcc
B D         Orangutan caattc--agatgcagaggggag-----aagtta-att-cattcc
B D          Gibbon caattc--agatgcagaggggat-----aagtta-att-cattcc
B D          Rhesus caattc--agatgcagaggggag-----aagtta-att-cattac
B D    Crab-eating macaque caattc--agatgcagaggggag-----aagtta-att-cattac
B D          Baboon caattc--agatgcagaagggag-----aagtta-att-cattac
B D       Green monkey caattc--agatgcagaggggag-----aagtta-att-cattac
B D         Marmoset caatt--------cagaggagag-----aagtta-att-cattat
B D      Squirrel monkey caatt--------cagaggagag-----aagtta-att-cattat
B D         Bushbaby caatct--gtatgcag--gggaa-----cagtta-att-cattgc
      Chinese tree shrew caactc--acatgcacaggggag-----aggtta-ata-tattaa
B D         Squirrel g--------gatgcataggggag-----aagtta-att-cattat
    Lesser Egyptian jerboa -------------acgatgcaga-----gggg-------------
         Prairie vole -------------cataagagga-----aagtta-g-t-tgttac
B D      Chinese hamster -------------aaggagggga-----aagt-----t-tgtggc
        Golden hamster -------------aatgagggga-----aagt-----t-tgttgc
B D           Mouse -------------tataagagaa-----aagtta-gca-tgctac
B D            Rat ------------aaataagggga-----acgtta-gct-tcttat
B D      Naked mole-rat agctct--ggatgcatgggatgg-----aaatta-att-cattac
B D        Guinea pig agtttt--ggatgcataagaaag-----aaatga-att-cattag
       Brush-tailed rat gatttt--ag-----------gg-----aaatga-attatattat
B D          Rabbit caatcc--agatgtgcaggagag-----gagttc-atg-cagtac
B D           Pika cagtcc--agatgcacagggtgg-----gggtta-att-catgtt
B D            Pig caatcc--agatgaataagggag-----aag-ta-att-tattat
B D          Alpaca caatcc--aggtgcataggggag-----aagtta-att-tattgc
        Bactrian camel caatcc--aggtgcataggggag-----aagtta-att-tattgc
B D          Dolphin caattc--agatggatagggggg-----aagtta-att-tattac
         Killer whale caattc--agatgcata-ggggg-----aagtta-att-tattac
B D           Horse caatcc--agatgcataggggag-----aagtta-att-cattat
B D     White rhinoceros caatcc--agatacatgggggaa-----agatta-att-cattac
B D            Cat caatcc--agatacacaggggag-----aagtta-att-ccttac
B D            Dog caaccc--agacacataagggag-----aagtta-att-ccttac
B D          Ferret  caatta--ggagatatagggaag-----gactta-att-cct---
B D           Panda caaccc--agac---taag--------------------------
        Pacific walrus caaccc--agacacatagg---g-----gagtta-att-cct---
         Weddell seal taaccc--agacacatagggaag-----gagtta-att-cct---
       Black flying-fox caatcc--agatgcatgggggtg-----aagtta-att-cattat
B D          Megabat caatcc--agatgcatgggggtg-----aagtta-att-cattat
        Big brown bat caaccc--agatgcattggcgag-----aagtta-att-cattat
     David's myotis (bat) caatcc--agatgcattggggag-----aagtta-att-cattat
B D         Microbat cagtcc--agatgcattggggag-----aagtta-att-cattat
B D         Hedgehog ----------------------------------------acaac
B D           Shrew cagtcc--acatacatagga--------------------atcac
       Star-nosed mole gcatcccaagatgcataggggag-----aagttt-att-cattac
B D          Manatee -----------tgcatagagaag-----cagttacatt-caatgg
B D         Armadillo caatcc--agatgcatgtgcaag-----atgtta-agt-cattaa
B D      Tasmanian devil ctattt--tgt--aatagaagta-----agattt-tct-tgttgc
      Tibetan ground jay -aattt--gtatgcaaggtacagatccaagagta-act-------
B D          Tenrec =============================================
     Cape elephant shrew =============================================
B D            Cow =============================================
        Domestic goat =============================================
B D           Sheep =============================================
      Tibetan antelope =============================================
B D         Elephant =============================================
         Chinchilla =============================================
B D          Turkey =============================================
B D          Chicken =============================================
B D        Budgerigar =============================================
 D     Peregrine falcon =============================================
 D       Saker falcon =============================================
 D        Rock pigeon =============================================
B D    Medium ground finch =============================================
B D        Coelacanth =============================================
 D       Mallard duck =============================================
 D          Parrot =============================================
 D  White-throated sparrow =============================================
          Aardvark =============================================
      Cape golden mole =============================================
 D  Spiny softshell turtle =============================================
 D Chinese softshell turtle =============================================
 D      Painted turtle =============================================
 D      Green seaturtle =============================================
B D          Opossum =============================================
B D          Lizard =============================================
B D         Platypus =============================================
B D    American alligator =============================================
B D        Zebra finch =============================================
 D    Collared flycatcher =============================================

Inserts between block 29 and 30 in window
      Brush-tailed rat 7bp

Alignment block 30 of 57 in window, 67864843 - 67864856, 14 bps 
B D           Human atacaatggatgtc
B D           Chimp atacaatggctgtc
B D          Gorilla atacaatggatgtc
B D         Orangutan gtacaatggatgtc
B D          Gibbon atacaatggatgtc
B D          Rhesus atacgatggatgtc
B D    Crab-eating macaque atacgatggatgtc
B D          Baboon atacgatggatgtc
B D       Green monkey atacgatggatgtc
B D         Marmoset atacaatggatgtc
B D      Squirrel monkey atacaatggatgtc
B D         Bushbaby ttatgatggatatc
      Chinese tree shrew atacagtggattta
B D         Squirrel atataatggatgtt
    Lesser Egyptian jerboa ----aatgaatgtt
         Prairie vole atacagtgggtgtc
B D      Chinese hamster atacagtgggtgtc
        Golden hamster atacagtgggtgtc
B D           Mouse ctgcagtgggggtc
B D            Rat gtgcagt-ggggtc
B D      Naked mole-rat atgcaatggatgat
B D        Guinea pig atgcaatgaatgtc
          Chinchilla atgcaatggctatc
       Brush-tailed rat atgcaacggatgcc
B D          Rabbit acacaatggatatt
B D           Pika atgcaatggatgtc
B D            Pig atacaaagggtgta
B D          Alpaca acacaatgaatgta
        Bactrian camel acacaatgaatgta
B D          Dolphin atacaaggggcgta
         Killer whale atacaaggggcgta
B D           Horse atacaatggatgtg
B D     White rhinoceros atacgatggatgta
B D            Cat atacaatagatgta
B D            Dog atacaatagatgta
B D          Ferret  -tacaatggatgta
B D           Panda ---------atgta
        Pacific walrus -taaaacagatgta
         Weddell seal -tacaatagatgta
       Black flying-fox agacaatgaatgta
B D          Megabat agacaatgaatgta
        Big brown bat atacagtggaca--
     David's myotis (bat) atacagtggaca--
B D         Microbat atacagtggaca--
B D         Hedgehog ttatggtgag----
B D           Shrew ttaatgtagg----
       Star-nosed mole acaggatgggtt--
B D          Manatee atatcttggg-gta
B D         Armadillo atacagtggatgct
B D      Tasmanian devil atatatttaaactc
      Tibetan ground jay gcaagttggtcttt
B D          Tenrec ==============
     Cape elephant shrew ==============
B D            Cow ==============
        Domestic goat ==============
B D           Sheep ==============
      Tibetan antelope ==============
B D         Elephant ==============
B D          Turkey ==============
B D          Chicken ==============
B D        Budgerigar ==============
 D     Peregrine falcon ==============
 D       Saker falcon ==============
 D        Rock pigeon ==============
B D    Medium ground finch ==============
B D        Coelacanth ==============
 D       Mallard duck ==============
 D          Parrot ==============
 D  White-throated sparrow ==============
          Aardvark ==============
      Cape golden mole ==============
 D  Spiny softshell turtle ==============
 D Chinese softshell turtle ==============
 D      Painted turtle ==============
 D      Green seaturtle ==============
B D          Opossum ==============
B D          Lizard ==============
B D         Platypus ==============
B D    American alligator ==============
B D        Zebra finch ==============
 D    Collared flycatcher ==============

Inserts between block 30 and 31 in window
     Chinese tree shrew 2088bp

Alignment block 31 of 57 in window, 67864857 - 67864857, 1 bps 
B D           Human t
B D           Chimp t
B D          Gorilla t
B D         Orangutan t
B D          Gibbon t
B D          Rhesus t
B D    Crab-eating macaque t
B D          Baboon t
B D       Green monkey t
B D         Marmoset t
B D      Squirrel monkey t
B D         Bushbaby t
B D         Squirrel c
    Lesser Egyptian jerboa t
         Prairie vole t
B D      Chinese hamster t
        Golden hamster t
B D           Mouse t
B D            Rat t
B D      Naked mole-rat t
B D        Guinea pig t
          Chinchilla t
       Brush-tailed rat t
B D          Rabbit c
B D           Pika t
      Tibetan ground jay c
B D          Tenrec =
     Cape elephant shrew =
B D         Hedgehog -
B D           Shrew -
       Star-nosed mole -
B D            Dog -
B D           Panda -
B D          Ferret  -
    David's myotis (bat) -
B D          Manatee -
B D         Microbat -
        Big brown bat -
B D            Cow =
        Domestic goat =
B D           Sheep =
      Tibetan antelope =
        Killer whale -
B D         Armadillo -
B D          Alpaca -
       Bactrian camel -
      Black flying-fox -
B D            Cat -
B D         Elephant =
     Chinese tree shrew =
       Pacific walrus -
B D     White rhinoceros -
B D           Horse -
B D            Pig -
        Weddell seal -
B D          Dolphin -
B D          Turkey =
B D          Chicken =
B D        Budgerigar =
 D     Peregrine falcon =
 D       Saker falcon =
 D        Rock pigeon =
B D    Medium ground finch =
B D        Coelacanth =
 D       Mallard duck =
 D          Parrot =
 D  White-throated sparrow =
          Aardvark =
      Cape golden mole =
B D          Megabat -
 D  Spiny softshell turtle =
 D Chinese softshell turtle =
 D      Painted turtle =
 D      Green seaturtle =
B D      Tasmanian devil -
B D          Opossum =
B D          Lizard =
B D         Platypus =
B D    American alligator =
B D        Zebra finch =
 D    Collared flycatcher =

Alignment block 32 of 57 in window, 67864858 - 67864861, 4 bps 
B D           Human t----------ggg
B D           Chimp t----------ggg
B D          Gorilla t----------ggg
B D         Orangutan t----------ggg
B D          Gibbon t----------ggg
B D          Rhesus t----------ggg
B D    Crab-eating macaque t----------ggg
B D          Baboon t----------ggg
B D       Green monkey t----------ggg
B D         Marmoset tggggtgtta-ggg
B D      Squirrel monkey tggggtgttt-ggg
B D         Bushbaby t----------agg
      Chinese tree shrew -------tat-gg-
B D         Squirrel tagggtatta-ggg
    Lesser Egyptian jerboa tgggggagcagggg
         Prairie vole ttgggaagta-gag
B D      Chinese hamster tagggaagca-ggg
        Golden hamster tagggaagca-ggg
B D           Mouse ta---------ggg
B D            Rat tagggcagtg-ggg
B D      Naked mole-rat tagaacagta----
B D        Guinea pig tagggtagta-ggg
          Chinchilla tagggtagta-agg
       Brush-tailed rat tagggtagta-agg
B D          Rabbit ta---------tgg
B D           Pika tc---------ggg
B D            Pig -------tta-ga-
B D          Alpaca -------tta-ga-
        Bactrian camel -------tta-ga-
B D          Dolphin -------tta-ga-
         Killer whale -------tta-ga-
B D           Horse -------tca-ga-
B D     White rhinoceros -------tta-ga-
B D            Cat -------tta-aa-
B D            Dog -------tta-ga-
B D          Ferret  -------tta-ga-
B D           Panda -------tta-ga-
        Pacific walrus -------tta-ga-
         Weddell seal -------tta-ga-
       Black flying-fox -------tta-ga-
B D          Megabat -------tta-ga-
B D           Shrew -------ttg-aa-
       Star-nosed mole -------ttg-ga-
B D          Manatee -------tta-gga
B D         Armadillo -------gta-ggg
B D      Tasmanian devil -------tta-agg
      Tibetan ground jay --------tg-gg-
 D          Parrot --------tg-gg-
 D       Scarlet macaw --------tg-gg-
B D          Tenrec ==============
     Cape elephant shrew ==============
B D         Hedgehog --------------
    David's myotis (bat) --------------
B D         Microbat --------------
        Big brown bat --------------
B D            Cow ==============
        Domestic goat ==============
B D           Sheep ==============
      Tibetan antelope ==============
B D         Elephant ==============
B D          Turkey ==============
B D          Chicken ==============
B D        Budgerigar ==============
 D     Peregrine falcon ==============
 D       Saker falcon ==============
 D        Rock pigeon ==============
B D    Medium ground finch ==============
B D        Coelacanth ==============
 D       Mallard duck ==============
 D  White-throated sparrow ==============
          Aardvark ==============
      Cape golden mole ==============
 D  Spiny softshell turtle ==============
 D Chinese softshell turtle ==============
 D      Painted turtle ==============
 D      Green seaturtle ==============
B D          Opossum ==============
B D          Lizard ==============
B D         Platypus ==============
B D    American alligator ==============
B D        Zebra finch ==============
 D    Collared flycatcher ==============

Inserts between block 32 and 33 in window
B D         Bushbaby 436bp
B D     Tasmanian devil 1bp

Alignment block 33 of 57 in window, 67864862 - 67864867, 6 bps 
B D           Human cttaat
B D           Chimp cttaat
B D          Gorilla cttaat
B D         Orangutan cttaat
B D          Gibbon cttaat
B D          Rhesus cttaat
B D    Crab-eating macaque cttaat
B D          Baboon cttaat
B D       Green monkey cttaat
B D         Marmoset cttaat
B D      Squirrel monkey cttaat
      Chinese tree shrew tttaat
B D         Squirrel gttaat
    Lesser Egyptian jerboa gttgat
         Prairie vole ctcaat
B D      Chinese hamster cttaat
        Golden hamster cttaat
B D           Mouse cttaat
B D            Rat cttaat
B D        Guinea pig tttaat
          Chinchilla cttaat
       Brush-tailed rat cttaaa
B D          Rabbit tcaaat
B D           Pika tcagat
B D            Pig ----at
B D          Alpaca ----at
        Bactrian camel ----at
B D          Dolphin ----at
         Killer whale ----at
B D           Horse ----at
B D     White rhinoceros ----at
B D            Cat ----at
B D            Dog ----at
B D          Ferret  ----at
B D           Panda ----at
        Pacific walrus ----at
         Weddell seal ----at
       Black flying-fox ----at
B D          Megabat ----at
B D           Shrew ----gc
       Star-nosed mole ----gt
B D          Manatee cttaat
B D         Armadillo ctgaat
B D      Tasmanian devil ----at
      Tibetan ground jay ctgcgt
 D          Parrot ctgcat
 D       Scarlet macaw ctgcat
B D          Tenrec ======
     Cape elephant shrew ======
B D         Hedgehog ------
    David's myotis (bat) ------
B D         Microbat ------
        Big brown bat ------
B D            Cow ======
        Domestic goat ======
B D           Sheep ======
      Tibetan antelope ======
B D         Bushbaby ======
B D         Elephant ======
B D      Naked mole-rat ------
B D          Turkey ======
B D          Chicken ======
B D        Budgerigar ======
 D     Peregrine falcon ======
 D       Saker falcon ======
 D        Rock pigeon ======
B D    Medium ground finch ======
B D        Coelacanth ======
 D       Mallard duck ======
 D  White-throated sparrow ======
          Aardvark ======
      Cape golden mole ======
 D  Spiny softshell turtle ======
 D Chinese softshell turtle ======
 D      Painted turtle ======
 D      Green seaturtle ======
B D          Opossum ======
B D          Lizard ======
B D         Platypus ======
B D    American alligator ======
B D        Zebra finch ======
 D    Collared flycatcher ======

Inserts between block 33 and 34 in window
B D           Pig 2bp
B D         Dolphin 2bp
        Killer whale 2bp
B D          Horse 2bp
B D     White rhinoceros 2bp
B D           Cat 2bp
B D           Dog 13bp
B D         Ferret 13bp
B D          Panda 2bp
       Pacific walrus 13bp
        Weddell seal 13bp
      Black flying-fox 2bp
B D         Megabat 2bp
B D          Shrew 9bp
       Star-nosed mole 6bp
B D         Manatee 3bp
B D     Tasmanian devil 4bp
     Tibetan ground jay 4bp

Alignment block 34 of 57 in window, 67864868 - 67864870, 3 bps 
B D           Human tct
B D           Chimp tct
B D          Gorilla tct
B D         Orangutan tct
B D          Gibbon tct
B D          Rhesus tct
B D    Crab-eating macaque tct
B D          Baboon tct
B D       Green monkey tct
B D         Marmoset tct
B D      Squirrel monkey tct
      Chinese tree shrew tct
B D         Squirrel tct
    Lesser Egyptian jerboa tct
         Prairie vole ttt
B D      Chinese hamster tct
        Golden hamster tct
B D           Mouse tct
B D            Rat tc-
B D        Guinea pig tct
          Chinchilla tct
       Brush-tailed rat ttc
B D          Rabbit tct
B D           Pika tct
B D            Pig tct
B D          Alpaca gtt
        Bactrian camel gtt
B D          Dolphin --t
         Killer whale --t
B D            Cow -tt
B D           Sheep -tt
        Domestic goat -tt
B D           Horse tct
B D     White rhinoceros tct
B D            Cat tct
B D            Dog tct
B D          Ferret  tct
B D           Panda tct
        Pacific walrus tct
         Weddell seal tct
       Black flying-fox tct
B D          Megabat tct
        Big brown bat --t
     David's myotis (bat) --t
B D         Microbat --t
B D          Manatee tct
       Cape golden mole ttt
B D         Armadillo tct
B D      Tasmanian devil ttt
      Tibetan ground jay tct
 D          Parrot tct
 D       Scarlet macaw tct
B D          Tenrec ===
     Cape elephant shrew ===
B D         Hedgehog ---
B D           Shrew ===
       Star-nosed mole ===
      Tibetan antelope ===
B D         Bushbaby ===
B D         Elephant ===
B D      Naked mole-rat ---
B D          Turkey ===
B D          Chicken ===
B D        Budgerigar ===
 D     Peregrine falcon ===
 D       Saker falcon ===
 D        Rock pigeon ===
B D    Medium ground finch ===
B D        Coelacanth ===
 D       Mallard duck ===
 D  White-throated sparrow ===
          Aardvark ===
 D  Spiny softshell turtle ===
 D Chinese softshell turtle ===
 D      Painted turtle ===
 D      Green seaturtle ===
B D          Opossum ===
B D          Lizard ===
B D         Platypus ===
B D    American alligator ===
B D        Zebra finch ===
 D    Collared flycatcher ===

Inserts between block 34 and 35 in window
B D         Dolphin 2bp
        Killer whale 2bp
B D           Cow 1bp
B D          Sheep 1bp
        Domestic goat 1bp
B D           Dog 26bp
B D         Ferret 26bp
B D          Panda 25bp
       Pacific walrus 26bp
        Weddell seal 26bp

Alignment block 35 of 57 in window, 67864871 - 67864891, 21 bps 
B D           Human -----------------c--------------tcctggg--aa-----ccc--------ag---gttagt
B D           Chimp -----------------c--------------tcctggg--aa-----ccc--------ag---gttagt
B D          Gorilla -----------------c--------------tcctggg--aa-----ccc--------ag---gttact
B D         Orangutan -----------------c--------------tcctggg--aa-----ccc--------ag---gttagt
B D          Gibbon -----------------c--------------tcctggg--aa-----ccc--------ag---gttagt
B D          Rhesus -----------------c--------------tcctggg--aa-----ccc--------ag---tttatt
B D    Crab-eating macaque -----------------c--------------tcctggg--aa-----ccc--------ag---tttatt
B D          Baboon -----------------c--------------tcctggg--aa-----ccc--------ag---gttatt
B D       Green monkey -----------------c--------------tcctggg--aa-----ccc--------ag---gttatt
B D         Marmoset -----------------c--------------tcttggg--ag-----ccc--------agagagatata
B D      Squirrel monkey -----------------g--------------tctcggg--ag-----ccc--------agaggtatata
      Chinese tree shrew -----------------g--------------tcctggg--aa-----ctc--------ag---g-tagt
B D         Squirrel -----------------g--------------tcct-ggttaactattccc--------ag---g-ttgt
    Lesser Egyptian jerboa -----------------t--------------tcctagg--aa-----ccc--------ag---gttagc
         Prairie vole -----------------c--------------tcct-gg--aa-----ccc--------ag---gctcat
B D      Chinese hamster -----------------t--------------tcct-ag--aa-----gcc--------ag---gctcat
        Golden hamster -----------------t--------------tccc-ag--aa-----tcc--------ag---gctcat
B D           Mouse -----------------t--------------tctt-cc--aa-----cca--------ag---g-ttat
B D            Rat --------------------------------tctt-gg--aa-----cca--------at---g-ttat
B D      Naked mole-rat -------------------------------------ag--ag---------------------------
B D        Guinea pig -----------------t--------------tcct-ag--ag---------------------------
          Chinchilla -----------------t--------------tcct-ag--ga---------------------------
       Brush-tailed rat -----------------t--------------tccc-gg--ag---------------------------
B D          Rabbit -----------------c--------------tctgggg--aa-----ccc--------ag---gttatt
B D           Pika -----------------c--------------tttggag--ag-----cac--------aa---gctagt
B D            Pig --------------------------------ctctggg--ga-----ccc--------ag---gttaat
B D          Alpaca --------------------------------ctctagg--aa-----ccc--------tg---gttagt
        Bactrian camel --------------------------------ctctagg--aa-----ccc--------tg---gttagt
B D          Dolphin --------------------------------ctctggg--aa-----ccc--------ag---gttagt
         Killer whale --------------------------------ctctggg--aa-----ccc--------ag---gttagt
       Tibetan antelope -------------------------------cttttggg--aa-----ccc--------ag---gttagt
B D            Cow -------------------------------cctttggg--aa-----ccc--------ag---gttagt
B D           Sheep -------------------------------cttttggg--aa-----ccc--------ag---gttagt
        Domestic goat -------------------------------cttttggg--aa-----ccc--------ag---attagt
B D           Horse --------------------------------ctccagg--aa-----ctt--------gg---gttagt
B D     White rhinoceros --------------------------------ttccagg--aa-----ctc--------ag---gttagt
B D            Cat --------------------------------ttatgag--aa-----ccc--------ag---gttagt
B D            Dog --------------------------------ctccagg--ag-----ccc--------ag---attagt
B D          Ferret  --------------------------------ctccagg--aa-----ccc--------ag---gttagt
B D           Panda --------------------------------ctccagg--aa-----ccc--------ag---gttaat
        Pacific walrus --------------------------------ctccagg--aa-----ccc--------aa---gttagt
         Weddell seal --------------------------------ctccagg--aa-----ccc--------aa---gttagt
       Black flying-fox --------------------------------ccctggg--aa-----cccaggaacctag---gttagt
B D          Megabat --------------------------------ccctggg--aa-----cccaggaacctag---gttagt
        Big brown bat --------------------------------ctctgga--aa-----ccc--------ag---attagt
     David's myotis (bat) --------------------------------ctctggc--aa-----ccc--------ag---attagt
B D         Microbat --------------------------------ctctggc--aa-----tcc--------ag---attagt
B D           Shrew ------------------aagtggattaatttttctgga--aa-----cgc--------ag---gttcct
       Star-nosed mole -----------------------gcttattttctctggg--aa-----cct--------ag---aaagat
B D          Manatee -------------------------------ctaggggg--at-----ctc--------tg---gttagc
       Cape golden mole -------------------------------gttttggc--ag-----ccc--------ag---g--aaa
B D         Armadillo -------------------------------c------a--aa-----ccc--------tg---gttggt
B D      Tasmanian devil -----------------------------------------------ttcc--------ag---gatatc
      Tibetan ground jay tttcatgactgtcatctc--------------cttcggt--aa-----c---------------------
 D          Parrot ctttgtggctgtg---tc--------------ctttggt--ag-----c---------------------
 D       Scarlet macaw ctttgtggctgtgtcctc--------------ctttggt--ag-----c---------------------
B D          Tenrec ======================================================================
     Cape elephant shrew ======================================================================
B D         Hedgehog ----------------------------------------------------------------------
B D         Bushbaby ======================================================================
B D         Elephant ======================================================================
B D          Turkey ======================================================================
B D          Chicken ======================================================================
B D        Budgerigar ======================================================================
 D     Peregrine falcon ======================================================================
 D       Saker falcon ======================================================================
 D        Rock pigeon ======================================================================
B D    Medium ground finch ======================================================================
B D        Coelacanth ======================================================================
 D       Mallard duck ======================================================================
 D  White-throated sparrow ======================================================================
          Aardvark ======================================================================
 D  Spiny softshell turtle ======================================================================
 D Chinese softshell turtle ======================================================================
 D      Painted turtle ======================================================================
 D      Green seaturtle ======================================================================
B D          Opossum ======================================================================
B D          Lizard ======================================================================
B D         Platypus ======================================================================
B D    American alligator ======================================================================
B D        Zebra finch ======================================================================
 D    Collared flycatcher ======================================================================

Inserts between block 35 and 36 in window
B D     Tasmanian devil 3bp

Alignment block 36 of 57 in window, 67864892 - 67864894, 3 bps 
B D           Human tgg
B D           Chimp tgg
B D          Gorilla tgg
B D         Orangutan tgg
B D          Gibbon ttg
B D          Rhesus tgg
B D    Crab-eating macaque tgg
B D          Baboon tgg
B D       Green monkey tgg
B D         Marmoset tgc
B D      Squirrel monkey tgc
      Chinese tree shrew tgt
B D         Squirrel tgg
    Lesser Egyptian jerboa tgg
         Prairie vole tgc
B D      Chinese hamster tgg
        Golden hamster tga
B D           Mouse ggg
B D            Rat ggg
B D      Naked mole-rat tag
B D        Guinea pig tag
          Chinchilla taa
       Brush-tailed rat tac
B D          Rabbit tga
B D           Pika tga
B D            Pig tgg
B D          Alpaca tgg
        Bactrian camel tgg
B D          Dolphin tgg
         Killer whale tgg
       Tibetan antelope tga
B D            Cow tga
B D           Sheep tga
        Domestic goat tga
B D           Horse tgg
B D     White rhinoceros tcg
B D            Cat ggg
B D            Dog ggg
B D          Ferret  ggg
B D           Panda ggg
        Pacific walrus ggg
         Weddell seal ggg
       Black flying-fox tgg
B D          Megabat tgg
        Big brown bat tgt
     David's myotis (bat) tgt
B D         Microbat tgt
B D           Shrew tgg
       Star-nosed mole t--
B D          Manatee tgg
       Cape golden mole cga
           Aardvark tgc
B D         Armadillo tgg
B D      Tasmanian devil taa
      Tibetan ground jay tgg
 D          Parrot tgg
 D       Scarlet macaw tga
B D          Tenrec ===
     Cape elephant shrew ===
B D         Hedgehog ---
B D         Bushbaby ===
B D         Elephant ===
B D          Turkey ===
B D          Chicken ===
B D        Budgerigar ===
 D     Peregrine falcon ===
 D       Saker falcon ===
 D        Rock pigeon ===
B D    Medium ground finch ===
B D        Coelacanth ===
 D       Mallard duck ===
 D  White-throated sparrow ===
 D  Spiny softshell turtle ===
 D Chinese softshell turtle ===
 D      Painted turtle ===
 D      Green seaturtle ===
B D          Opossum ===
B D          Lizard ===
B D         Platypus ===
B D    American alligator ===
B D        Zebra finch ===
 D    Collared flycatcher ===

Inserts between block 36 and 37 in window
      Cape golden mole 4bp
B D        Armadillo 4bp

Alignment block 37 of 57 in window, 67864895 - 67864896, 2 bps 
B D           Human ac
B D           Chimp ac
B D          Gorilla ac
B D         Orangutan ac
B D          Gibbon ac
B D          Rhesus ac
B D    Crab-eating macaque ac
B D          Baboon ac
B D       Green monkey ac
B D         Marmoset at
B D      Squirrel monkey at
      Chinese tree shrew at
B D         Squirrel at
    Lesser Egyptian jerboa ac
         Prairie vole at
B D      Chinese hamster at
        Golden hamster at
B D           Mouse at
B D            Rat at
B D      Naked mole-rat ac
B D        Guinea pig at
          Chinchilla ac
       Brush-tailed rat ac
B D          Rabbit ac
B D           Pika at
B D            Pig gc
B D          Alpaca ac
        Bactrian camel ac
B D          Dolphin ac
         Killer whale ac
       Tibetan antelope ac
B D            Cow ac
B D           Sheep ac
        Domestic goat ac
B D           Horse ac
B D     White rhinoceros ac
B D            Cat gc
B D            Dog ac
B D          Ferret  ac
B D           Panda ac
        Pacific walrus ac
         Weddell seal ac
       Black flying-fox ac
B D          Megabat ac
        Big brown bat ac
     David's myotis (bat) ac
B D         Microbat ac
B D         Hedgehog at
B D           Shrew at
       Star-nosed mole at
B D         Elephant at
     Cape elephant shrew at
B D          Manatee at
       Cape golden mole at
           Aardvark at
B D         Armadillo ac
B D          Tenrec ==
B D         Bushbaby ==
B D          Turkey ==
B D          Chicken ==
 D       Scarlet macaw --
B D        Budgerigar ==
     Tibetan ground jay --
 D     Peregrine falcon ==
 D       Saker falcon ==
 D        Rock pigeon ==
B D    Medium ground finch ==
B D        Coelacanth ==
 D       Mallard duck ==
 D          Parrot --
 D  White-throated sparrow ==
 D  Spiny softshell turtle ==
 D Chinese softshell turtle ==
 D      Painted turtle ==
 D      Green seaturtle ==
B D      Tasmanian devil --
B D          Opossum ==
B D          Lizard ==
B D         Platypus ==
B