hg38 CGI variable error
  hgc: bad input variables c=KE113671 l=5381254 r=8071883